വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഇപ്പോൾ യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ മതത്തിന്‍റെ ഭാഗമല്ലാത്തരെ അവർ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടോ?

ഇപ്പോൾ യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ മതത്തിന്‍റെ ഭാഗമല്ലാത്തരെ അവർ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടോ?

സ്‌നാമേറ്റ്‌ യഹോയുടെ സാക്ഷിളായിത്തീർന്നിട്ട് പ്രസംപ്രവർത്തനം നിറുത്തിക്കയുയോ സഹവിശ്വാസിളുമായുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുയോ ചെയ്യുന്നരെ ഞങ്ങൾ അകറ്റിനിറുത്താറില്ല. വാസ്‌തത്തിൽ ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന താത്‌പര്യം വീണ്ടെടുക്കാനാണ്‌ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്‌.

ഗുരുമായ ഒരു പാപം ചെയ്‌ത വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾ ഒന്നുംനോക്കാതെ പുറത്താക്കുയില്ല. എന്നാൽ സ്‌നാമേറ്റ ഒരു സാക്ഷി ബൈബിളിന്‍റെ ധാർമിസംഹിത ലംഘിക്കുന്നത്‌ ശീലമാക്കുയും അതേക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കാതിരിക്കുയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ സഭയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കും; ആ വ്യക്തിയുമായുള്ള സഹവാസം ഞങ്ങൾ പാടേ ഒഴിവാക്കുയും ചെയ്യും. കാരണം, “ആ ദുഷ്ടനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു നീക്കിക്കയുവിൻ” എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി നിർദേശിക്കുന്നു.—1 കൊരിന്ത്യർ 5:13.

എന്നാൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് യഹോയുടെ സാക്ഷിളായ ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ടെങ്കിലോ? കുടുംവുമായുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ മതപരമായ ബന്ധത്തിന്‌ മാറ്റം വരുമെങ്കിലും കുടുംബാംങ്ങളുമായുള്ള സ്വാഭാവിന്ധത്തിന്‌ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ദാമ്പത്യവും കുടുംത്തിലെ സ്‌നേവും ഇടപെലുളും പഴയതുപോലെ തുടരും.

പുറത്താക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മതപരമായ യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കാവുന്നതാണ്‌. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരിൽനിന്ന് ആത്മീയ ബുദ്ധിയുദേങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. പുറത്താക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ വീണ്ടും യഹോയുടെ സാക്ഷിളിൽ ഒരാളായിത്തീരാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്‌ അതിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. തെറ്റായ ജീവിരീതി ഒഴിവാക്കി ബൈബിൾനിവാങ്ങൾക്കൊത്ത്‌ ജീവിക്കാൻ ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് തെളിയിക്കുയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വീണ്ടും സഭയിലെ അംഗമായിത്തീരാവുന്നതാണ്‌.