വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു യഹോയുടെ സാക്ഷിയാകാം?

എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു യഹോയുടെ സാക്ഷിയാകാം?

യഹോയുടെ സാക്ഷിയാകാൻ ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്ക പടികൾ കൈക്കൊള്ളമെന്നു യേശു വിശദീരിച്ചു. അതു നമുക്കു മത്തായി 28:19, 20 വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം. യഹോയെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്‌തുശിഷ്യനാകാൻ ഒരു വ്യക്തി എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ആ ഭാഗം പറയുന്നു.

1. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌ എന്താണെന്നു പഠിക്കുക. ‘പഠിപ്പിച്ച് ശിഷ്യരാക്കാൻ’ യേശു അനുഗാമിളോടു പറഞ്ഞു. (മത്തായി 28:19, 20) “ശിഷ്യൻ” എന്ന വാക്കിൻറെ അക്ഷരാർഥം “വിദ്യാർഥി” എന്നാണ്‌. ജീവിതം സന്തോമുള്ളതും സംതൃപ്‌തവും ആക്കണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നു ബൈബിൾ, പ്രത്യേകിച്ച് യേശു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കു പറഞ്ഞുരുന്നു. (2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 3:16, 17) ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ ബൈബിൾപഠന പരിപാടിയിലൂടെ ബൈബിൾ എന്താണു പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങൾക്കു സന്തോമേയുള്ളൂ.—മത്തായി 10:7, 8; 1 തെസ്സലോനിക്യർ 2:13.

2. പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നവർ ‘(താൻ) കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കമെന്നു’ യേശു പറഞ്ഞു. (മത്തായി 28:20) ബൈബിൾപഠനം എന്നതുകൊണ്ട് കുറെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതു മാത്രമല്ല അർഥം. ചിന്തകളിലും പെരുമാറ്റത്തിലും വരുത്തേണ്ട പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. (പ്രവൃത്തികൾ 10:42; എഫെസ്യർ 4:22-29; എബ്രായർ 10:24, 25) യേശുവിൻറെ കല്‌പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർ ദൈവമായ യഹോയ്‌ക്കു ജീവിതം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനുള്ള വ്യക്തിമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രേരിരായിത്തീരുന്നു.—മത്തായി 16:24.

3: സ്‌നാപ്പെടുക. (മത്തായി 28:19) ബൈബിളിൽ സ്‌നാപ്പെടുന്നതിനെ ഒരു അടക്കം ചെയ്യലിനോടാണ്‌ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. (റോമർ 6:2-4 താരതമ്യം ചെയ്യുക.) കഴിഞ്ഞകാജീവിഗതി സംബന്ധിച്ച് മരിക്കുയും പുതിയ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുയും ചെയ്യുന്നതിൻറെ അടയാമാണ്‌ അത്‌. യേശു പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പടികൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും ഒരു ശുദ്ധമായ മനസ്സാക്ഷിക്കായി ദൈവത്തോടു യാചിക്കുയാണെന്നും ഉള്ളതിൻറെ ഒരു പരസ്യപ്രമാണു നിങ്ങളുടെ സ്‌നാനം.—എബ്രായർ 9:14; 1 പത്രോസ്‌ 3:21.

സ്‌നാനപ്പെടാൻ എനിക്കു യോഗ്യയുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം?

സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരോടു സംസാരിക്കുക. സ്‌നാനപ്പെടുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്‌ എന്താണെന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പഠിക്കുന്നതിനുരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ദൈവത്തിനു സ്വമനസ്സാലെ നിങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ഉറപ്പാക്കും.—പ്രവൃത്തികൾ 20:28; 1 പത്രോസ്‌ 5:1-3.

മാതാപിതാക്കൾ സാക്ഷികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഈ പടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ഉണ്ട്. ബൈബിൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെതന്നെ ഞങ്ങൾ കുട്ടിളെ “യഹോയുടെ ശിക്ഷണത്തിലും അവന്‍റെ ചിന്തകൾക്ക് അനുസൃമായും” ആണ്‌ വളർത്തുന്നത്‌. (എഫെസ്യർ 6:4) എന്നാൽ വളർന്നുവരുമ്പോൾ സ്‌നാത്തിനുള്ള യോഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ ബൈബിൾ പഠിക്കണോ അതിനനുരിച്ച് ജീവിക്കണോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച് അവർ വ്യക്തിമായ ഒരു തീരുമാമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. (റോമർ 12:2) ആരാധന സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഓരോ വ്യക്തിയുടേതുമാണ്‌.—റോമർ 14:12; ഗലാത്യർ 6:5.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

സത്യാരാധന എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

സത്യമതം ഒന്നേ ഉള്ളോ? സത്യാരായുടെ അഞ്ചു തിരിച്ചറിയിക്കൽ അടയാളങ്ങൾ പരിചിന്തിക്കൂ.

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

തങ്ങളുടേതു മാത്രമാണ്‌ ശരിയായ മതം എന്ന് യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

രക്ഷയിലേക്കു നയിക്കുന്ന പല പാതകൾ ഉണ്ടെന്ന് യേശു പറഞ്ഞോ?