വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ബൈബിളുണ്ടോ?

വ്യത്യസ്‌ത ബൈബിൾപരിഭാകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ നന്നായി ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾപത്തിൽ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്‌ പ്രയോമായിരിക്കുന്നതിന്‍റെ സവിശേമായ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കാണുക.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ബൈബിളുണ്ടോ?

വ്യത്യസ്‌ത ബൈബിൾപരിഭാകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ നന്നായി ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾപത്തിൽ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്‌ പ്രയോമായിരിക്കുന്നതിന്‍റെ സവിശേമായ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കാണുക.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് എതിരെയുള്ള എല്ലാ ആരോങ്ങൾക്കും അവർ മറുപടി കൊടുക്കാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ആരോങ്ങളോ അന്വേങ്ങളോ വരുമ്പോൾ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു. ‘മൗനമായിരിക്കാനുള്ള സമയമാണോ’ ’സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമാണോ’ എന്ന് അവർ വിവേയോടെ തീരുമാനിക്കുന്നു.—സഭാപ്രസംകൻ 3:7.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ മറ്റു മതങ്ങളെ വിലകുച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ?

സഹിഷ്‌ണുത സത്യക്രിസ്‌ത്യാനികളെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് എതിരെയുള്ള എല്ലാ ആരോങ്ങൾക്കും അവർ മറുപടി കൊടുക്കാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ആരോങ്ങളോ അന്വേങ്ങളോ വരുമ്പോൾ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു. ‘മൗനമായിരിക്കാനുള്ള സമയമാണോ’ ’സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമാണോ’ എന്ന് അവർ വിവേയോടെ തീരുമാനിക്കുന്നു.—സഭാപ്രസംകൻ 3:7.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ മറ്റു മതങ്ങളെ വിലകുച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ?

സഹിഷ്‌ണുത സത്യക്രിസ്‌ത്യാനികളെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

വിശ്വാസങ്ങള്‍

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ എന്താണ്‌ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌?

ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാവിശ്വാങ്ങളിൽ 15 എണ്ണത്തിന്‍റെ ലഘുവിണം.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

സത്യക്രിസ്‌ത്യാനികൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്‌ അത്യന്താപേക്ഷിമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

തങ്ങളുടേതു മാത്രമാണ്‌ ശരിയായ മതം എന്ന് യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

രക്ഷയിലേക്കു നയിക്കുന്ന പല പാതകൾ ഉണ്ടെന്ന് യേശു പറഞ്ഞോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ മാത്രമേ രക്ഷപ്രാപിക്കൂ എന്ന് അവർ കരുതുന്നുണ്ടോ?

രക്ഷപ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരം ആർക്കെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ മറ്റു മതങ്ങളെ വിലകുച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ?

സഹിഷ്‌ണുത സത്യക്രിസ്‌ത്യാനികളെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ സൃഷ്ടിവാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

സൃഷ്ടിവാദിളുടെ പല ആശയങ്ങളും വാസ്‌തത്തിൽ ബൈബിളിനു ചേർച്ചയിലല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ പഴയ നിയമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

ബൈബിളിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കാലഹപ്പെട്ടതാണോ? എബ്രായ തിരുവെഴുത്തുളിൽ കാണുന്ന വിശ്വനീമായ ചരിത്രത്തിൽനിന്നും പ്രായോഗിക ഉപദേങ്ങളിൽനിന്നും ക്രിസ്‌ത്യാനികൾക്കുള്ള പ്രയോനം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ അവരുടെ ഉപദേങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്‌?

പഠിപ്പിക്കലിൽ വരുത്തുന്ന പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ ഞങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബൈബിൾക്കാങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിന്‍റെ പല ആരാധകർക്കും തങ്ങളുടെ ചിന്താതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടിന്നു.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ആരാധയിൽ കുരിശ്‌ ഉപയോഗിക്കാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

നാം ക്രിസ്‌ത്യാനിളാണെങ്കിലും ആരാധയിൽ കുരിശ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്?

സംഘടന

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ എന്ന പേര്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ എന്തിന്‌?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ എന്ന പേര്‌ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

ലോകമെമ്പാടുമായി എത്ര യഹോയുടെ സാക്ഷിളുണ്ട്?

സഭാംങ്ങളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് വായിക്കുക.

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്‌?

ചാൾസ്‌ റ്റെയ്‌സ്‌ റസ്സൽ ഒരു പുതിയ മതത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകല്ലായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നതിന്‍റെ കാരണം വായിച്ചുസ്സിലാക്കുക.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കുവേണ്ട പണം എവിടെനിന്നാണ്‌ ലഭിക്കുന്നത്‌?

പണപ്പിരിവുളോ ദശാംപ്പിരിവോ ഇല്ലാതെ ആഗോപ്രസംവേല നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ടോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഒരു നിശ്ചിതുക സംഭാവന നൽകാനുള്ള നിബന്ധയിൻകീഴിലാണോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്കിയിൽ ശമ്പളംറ്റുന്ന ഒരു പുരോഹിത വർഗമുണ്ടോ?

വൈദിക-അൽമായ വേർതിരിവുണ്ടോ? നിയമിത ശുശ്രൂരായി സേവിക്കുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്‌ത്രീകൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ടോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ലോകവ്യാപക പ്രസംവേയിൽ സ്‌ത്രീളുടെ പങ്ക് എന്താണ്‌?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ സഭകൾ എങ്ങനെയാണ്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌?

ഈ ക്രമീത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദേവും പ്രബോവും ലഭിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

എന്താണ്‌ യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ഭരണസംഘം?

അതിലെ അംഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടയുടെ നേതാക്കന്മാരാണോ?

വാച്ച്ടവർ ബൈബിൾ ആൻഡ്‌ ട്രാക്‌റ്റ്‌ സൊ​സൈ​റ്റി എന്താണ്‌?

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ വേലയു​മാ​യി ഇത്‌ ബന്ധപ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് എതിരെയുള്ള എല്ലാ ആരോങ്ങൾക്കും അവർ മറുപടി കൊടുക്കാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ആരോങ്ങളോ അന്വേങ്ങളോ വരുമ്പോൾ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു. ‘മൗനമായിരിക്കാനുള്ള സമയമാണോ’ ’സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമാണോ’ എന്ന് അവർ വിവേയോടെ തീരുമാനിക്കുന്നു.—സഭാപ്രസംകൻ 3:7.

അംഗത്വം

ലോകമെമ്പാടുമായി എത്ര യഹോയുടെ സാക്ഷിളുണ്ട്?

സഭാംങ്ങളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് വായിക്കുക.

എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു യഹോയുടെ സാക്ഷിയാകാം?

മൂന്നു പടികൾ മത്തായി 28:19, 20 കാണിച്ചുരുന്നു

യഹോയുടെ സാക്ഷിളോടൊപ്പം ബൈബിൾ പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ആ മതത്തിൽ ചേരേണ്ടിവരുമോ?

ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ യഹോയുടെ സാക്ഷിളോടൊപ്പം സൗജന്യമായി ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ബൈബിൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു യഹോയുടെ സാക്ഷിയാകേണ്ടിവരുമോ?

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ സംഘട​ന​യിൽനിന്ന് ഒരാൾക്കു രാജി​വെ​ക്കാ​നാ​കു​മോ?

രണ്ടു വിധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഘട​ന​യിൽനിന്ന് രാജി​വെ​ക്കാ​നാ​കും.

ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മതത്തിന്‍റെ ഭാഗമല്ലാത്തരെ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടോ?

ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പുറത്താക്കേണ്ടത്‌ അനിവാര്യമായിന്നേക്കാം; സഭയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി തിരിച്ചുരാൻ ഈ നടപടി സഹായിക്കും.

സുവിശേഷപ്രവർത്തനം

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഓരോ വീട്ടിലും പോകുന്നത്‌ എന്തിന്‌?

യേശു തന്‍റെ ആദ്യകാല അനുഗാമിളോട്‌ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട വേലയെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

വീടുതോറുമുള്ള സുവിശേവേയിലൂടെ രക്ഷ നേടിയെടുക്കാനാണോ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്‌?

രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌ എന്താണെന്നും അത്‌ ലഭ്യമാകുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നും മനസ്സിലാക്കുക.

സ്വന്തം മതമുള്ളരെ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ എന്തിനാണ്‌ സന്ദർശിക്കുന്നത്‌?

സ്വന്തം മതമുള്ളരെ സന്ദർശിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്‌ എന്ത്?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റാറുണ്ടോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ പരസ്യസാക്ഷീണം മതപരിവർത്തമാണോ? മതം മാറുന്നതിന്‌ അവർ ആളുകളെ നിർബന്ധിക്കാറുണ്ടോ?

ബൈബിധ്യനം എന്നാൽ എന്ത്?

ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ ബൈബിൾ പഠനപരിപാടിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ മിഷനറിവേല ചെയ്യാറുണ്ടോ?

മിഷനറിവേയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്‌ ആര്‌, എന്തിന്‌? ഈ വേലക്കായി പ്രത്യേരിശീനം ആർക്കെങ്കിലും നൽകാറുണ്ടോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്‌ത്രീകൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ടോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ലോകവ്യാപക പ്രസംവേയിൽ സ്‌ത്രീളുടെ പങ്ക് എന്താണ്‌?

യോഗങ്ങൾ, ആരാധന

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ആരാധയിൽ കുരിശ്‌ ഉപയോഗിക്കാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

നാം ക്രിസ്‌ത്യാനിളാണെങ്കിലും ആരാധയിൽ കുരിശ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ മറ്റ്‌ മതങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി കർത്താവിന്‍റെ അത്താഴം ആചരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

അവസാന അത്താഴം അഥവാ സ്‌മാകം യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഏറ്റവും പവിത്രമായി വീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നെന്നു നോക്കുക.

ബൈബിളിനോടുള്ള വീക്ഷണം

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ബൈബിളുണ്ടോ?

വ്യത്യസ്‌ത ബൈബിൾപരിഭാകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ നന്നായി ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾപത്തിൽ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്‌ പ്രയോമായിരിക്കുന്നതിന്‍റെ സവിശേമായ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കാണുക.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ പഴയ നിയമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

ബൈബിളിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കാലഹപ്പെട്ടതാണോ? എബ്രായ തിരുവെഴുത്തുളിൽ കാണുന്ന വിശ്വനീമായ ചരിത്രത്തിൽനിന്നും പ്രായോഗിക ഉപദേങ്ങളിൽനിന്നും ക്രിസ്‌ത്യാനികൾക്കുള്ള പ്രയോനം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹ്യം

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ടോ?

ഞങ്ങൾ സഹവിശ്വാസികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ദുരിതാശ്വാസം നൽകുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക.

കുടുംബജീവിതം, വ്യക്തിജീവിതം

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ കുടുംന്ധങ്ങൾ തകർക്കുയാണോ അതോ ശക്തിപ്പെടുത്തുയാണോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ കുടുംന്ധങ്ങൾ തകർക്കുയാണെന്ന് ചിലർ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കു കാരണം വാസ്‌തത്തിൽ സാക്ഷിളാണോ?

പ്രേമിക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച് യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

പ്രേമിക്കുന്നത്‌ ഒരു നേരമ്പോക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണോ?

ആചാരങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങൾ

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ക്രിസ്‌മസ്‌ ആഘോഷിക്കാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?

ക്രിസ്‌മസിന്‍റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും പലരും അത്‌ ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ അത്‌ ആഘോഷിക്കാത്തതിന്‍റെ കാരണം അറിയാനാഗ്രഹമുണ്ടോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?

ഈസ്റ്റർ ക്രിസ്‌ത്യാനിളുടെ ഒരു ആഘോമാണെന്നാണ്‌ മിക്കവരും വിശ്വസിക്കുന്നത്‌. യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ അത്‌ ആഘോഷിക്കാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ പിറന്നാൾ ആഘോ​ഷി​ക്കാ​ത്തത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ടാണ്‌?

ദൈവം പിറന്നാൾ ആഘോ​ഷ​ങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു വ്യക്തമാ​ക്കു​ന്ന നാലു കാരണങ്ങൾ കാണുക.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ മറ്റ്‌ മതങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി കർത്താവിന്‍റെ അത്താഴം ആചരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

അവസാന അത്താഴം അഥവാ സ്‌മാകം യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഏറ്റവും പവിത്രമായി വീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നെന്നു നോക്കുക.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ശവസംസ്‌കാച്ചങ്ങുകളെ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു?

ശവസംസ്‌കാത്തോട്‌ ബന്ധപ്പെട്ട് സാക്ഷികൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാങ്ങൾ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ ബോധ്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാത്തിലാണ്‌. അവരുടെ തീരുമാങ്ങളെ നയിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്‌?

ആരാണ് യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ക്രിസ്‌ത്യാനിളാണോ?

ക്രിസ്‌ത്യാനിളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളരിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തരായിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്‍റുകാരാണോ?

കത്തോലിക്കല്ലാത്തരും ക്രിസ്‌ത്യാനിളെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നരും ആയ മറ്റു മതങ്ങളിൽനിന്ന് യഹോയുടെ സാക്ഷിളെ വ്യത്യസ്‌തരാക്കുന്ന രണ്ട് വസ്‌തുകൾ

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഒരു അമേരിക്കൻ മതവിഭാമാണോ?

ഈ അന്താരാഷ്‌ട്ര സംഘടയെക്കുറിച്ചുള്ള നാലു വസ്‌തുകൾ പരിചിന്തിക്കുക.

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ സീയോനിസ്റ്റുകൾ (Zionists) ആണോ?

ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ആധാരം തിരുവെഴുത്തുകളാണ്‌. ഏതെങ്കിലും വംശത്തെയോ വർഗത്തെയോ മറ്റുള്ളവയ്‌ക്കു മേലായി അത്‌ വാഴ്‌ത്തുന്നില്ല.

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഒരു പുതിയ മതവിഭാമാണോ?

മതവിഭാങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് പൊതുധാളും യഹോയുടെ സാക്ഷിളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്‌തുളും താരതമ്യം ചെയ്യുക.