വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്‍റെ ജീവിത്തിൽ ഒരു സന്തോവുമില്ല—മതത്തിനോ ദൈവത്തിനോ ബൈബിളിനോ എന്നെ സഹായിക്കാനാകുമോ?

എന്‍റെ ജീവിത്തിൽ ഒരു സന്തോവുമില്ല—മതത്തിനോ ദൈവത്തിനോ ബൈബിളിനോ എന്നെ സഹായിക്കാനാകുമോ?

ബൈബിളിന്‍റെ ഉത്തരം

തീർച്ചയായും. ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ പുരാതന പുസ്‌തമായ ബൈബിൾ ജീവിത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു. നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനും അതു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ബൈബിൾ ഉത്തരം നൽകുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കു നോക്കാം.

  1. ഒരു സ്രഷ്ടാവുണ്ടോ? ദൈവമാണ്‌ “എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്‌” എന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു. (വെളിപാട്‌ 4:11) നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവാതുകൊണ്ട്, ജീവിത്തിൽ സന്തോവും സംതൃപ്‌തിയും ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണു വേണ്ടതെന്നു ദൈവത്തിന്‌ അറിയാം.

  2. ദൈവത്തിന്‌ എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടോ? മനുഷ്യരിൽനിന്ന് അകന്നുമാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടല്ല ബൈബിൾ ദൈവത്തെ ചിത്രീരിക്കുന്നത്‌. പകരം അത്‌ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ദൈവം നമ്മിൽ ആരിൽനിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നില്ല.” (പ്രവൃത്തികൾ 17:27) നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിനു താത്‌പര്യമുണ്ട്. ജീവിത്തിൽ വിജയം നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ദൈവത്തിന്‌ ആഗ്രഹമുണ്ട്.—യശയ്യ 48:17, 18; 1 പത്രോസ്‌ 5:7.

  3. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്‌ സന്തോമുള്ളരായിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ? ‘ആത്മീയകാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ദാഹം’ തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ്‌ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌. അതായത്‌ ജീവിത്തിന്‍റെ അർഥവും ഉദ്ദേശ്യവും അറിയാനുള്ള സ്വാഭാവിമായ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ. (മത്തായി 5:3) നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും സ്രഷ്ടാവുമായി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കാനും ഉള്ള ആഗ്രഹവും ആത്മീയകാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ദാഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തെ അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്‌ ദൈവത്തിന്‌ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്‌. കാരണം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ദൈവത്തോട്‌ അടുത്ത്‌ ചെല്ലുക; അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളോട്‌ അടുത്ത്‌ വരും.”—യാക്കോബ്‌ 4:8.

ദൈവവുമായി ഒരു സൗഹൃദം വളർത്തിയെടുത്തപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ടതായി കോടിക്കക്കിന്‌ ആളുകൾ കണ്ടെത്തി. ജീവിത്തെക്കുറിച്ച് ശുഭകമായ ഒരു വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കാനാകുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടുമാത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ലാത്തതായിരിക്കുമെന്നു പറയാനാവില്ല. എന്നാൽ ബൈബിളിലുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ ജ്ഞാനം നിങ്ങളെ,

ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മതങ്ങളും ബൈബിളിന്‍റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കനുരിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത്‌. നേരെ മറിച്ച്, സത്യമതം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോടു പറ്റിനിൽക്കുയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുയും ചെയ്യും.

 

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ബൈബിൾചോ​ദ്യ​ങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

ജീവിത്തിന്‍റെ അർഥം എന്താണ്‌?

‘ജീവിത്തിന്‍റെ അർഥം എന്താണ്‌’ എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യത്തിനു ബൈബിൾ ഉത്തരം തരുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നു പഠിക്കുക.

പുസ്‌തകങ്ങളും പത്രികകളും

കുടുംജീവിതം സന്തോരിമാക്കൂ!

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തുഷ്ടദാമ്പത്യവും കുടുംജീവിവും സാധ്യമാകും.