വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യേശുവിന്‍റെ യാഗം എങ്ങനെയാണ്‌ ‘അനേകർക്കുവേണ്ടി ഒരു മറുവില’ ആകുന്നത്‌?

യേശുവിന്‍റെ യാഗം എങ്ങനെയാണ്‌ ‘അനേകർക്കുവേണ്ടി ഒരു മറുവില’ ആകുന്നത്‌?

ബൈബിളിന്‍റെ ഉത്തരം

മനുഷ്യവർഗത്തെ പാപത്തിൽനിന്നും മരണത്തിൽനിന്നും വിടുവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാനോ ഉള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ ഉപാധിയാണ്‌ യേശുവിന്‍റെ യാഗം. യേശുവിന്‍റെ ചൊരിപ്പെട്ട രക്തത്തെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുവിയായിട്ടാണ്‌ ബൈബിൾ പരാമർശിക്കുന്നത്‌. (എഫെസ്യർ 1:7; 1 പത്രോസ്‌ 1:18, 19) “അനേകർക്കുവേണ്ടി തന്‍റെ ജീവൻ മറുവിയായി കൊടുക്കാ”നാണ്‌ താൻ വന്നതെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു.—മത്തായി 20:28.

‘അനേകർക്കുവേണ്ടി ഒരു മറുവില’ ആവശ്യമായി വന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ആദ്യമനുഷ്യനായ ആദാമിനെ ദൈവം പൂർണനായിട്ടാണ്‌ അല്ലെങ്കിൽ പാപരഹിനായിട്ടാണ്‌ സൃഷ്ടിച്ചത്‌. ആദാമിന്‌ എന്നേക്കും ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യായുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തോട്‌ അനുസക്കേട്‌ കാണിച്ചതുമൂലം ആദാം അത്‌ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. (ഉൽപത്തി 3:17-19) അവന്‌ കുട്ടികൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ആ പാപത്തെ അവരിലേക്ക് കൈമാറി. (റോമർ 5:12) ഇക്കാരത്താലാണ്‌, ആദാം തന്നെയും തന്‍റെ കുട്ടിളെയും പാപത്തിന്‍റെയും മരണത്തിന്‍റെയും അടിമത്തത്തിലേക്ക് ‘വിറ്റു’ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌. (റോമർ 7:14) അങ്ങനെ, നമ്മൾ എല്ലാവരും അപൂർണരായിത്തീർന്നതിനാൽ ആദാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്‌ തിരിച്ചുനൽകാൻ ആർക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല.—സങ്കീർത്തനം 49:7, 8.

നിസ്സഹായാസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ആദാമിന്‍റെ സന്തതിളോട്‌ ദൈവത്തിന്‌ ദയ തോന്നി. (യോഹന്നാൻ 3:16) എന്നിരിക്കിലും, ദൈവത്തിന്‍റെ നീതിയുടെ നിലവാരം ഉന്നതമാതിനാൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കു നേരെ കണ്ണടയ്‌ക്കാനോ സാധുവായ ഒരു അടിസ്ഥാമില്ലാതെ അവരോട്‌ ക്ഷമിക്കാനോ ദൈവത്തിനു സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. (സങ്കീർത്തനം 89:14; റോമർ 3:23-26) കൂടാതെ, ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തെ അതിയായി സ്‌നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ പാപങ്ങൾ കേവലം ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രമല്ല അത്‌ എന്നേക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കുന്നതിന്‌ നിയമാനുസൃമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം നൽകുയും ചെയ്‌തു. (റോമർ 5:6-8) മറുവിയാണ്‌ നിയമാനുസൃമായ ആ അടിസ്ഥാനം.

മറുവില വിടുവിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള “മറുവില” എന്ന പദത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്:

  1. ഒരു തുക അടയ്‌ക്കുന്നതാണ്‌ അത്‌.—സംഖ്യ 3:46, 47.

  2. വിടുലോ വീണ്ടെടുക്കലോ സാധ്യമാക്കുന്നു. —പുറപ്പാട്‌ 21:30.

  3. വീണ്ടെടുക്കാൻപോകുന്ന സംഗതിക്ക് തത്തുല്യമാഅല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറയ്‌ക്കുന്ന വിലയാണ്‌ അത്‌. *

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ മറുവിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക.

  1. തുക അടയ്‌ക്കുന്നത്‌. ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ “വിലയ്‌ക്കുവാങ്ങപ്പെട്ടരാണ്‌” എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. (1 കൊരിന്ത്യർ 6:20; 7:23) വീണ്ടെടുക്കാനായി അടച്ച തുക, യേശുവിന്‍റെ രക്തമാണ്‌. അത്‌ ഉപയോഗിച്ച് യേശു “സകലഗോത്രങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും വംശങ്ങളിലും ജനതകളിലും നിന്നുള്ളരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്‌ക്കുവാങ്ങി.”—വെളിപാട്‌ 5:8, 9.

  2. വിടുതൽ. യേശുവിന്‍റെ യാഗം “മറുവിയാലുള്ള വിടുതൽ” സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.—1 കൊരിന്ത്യർ 1:30; കൊലോസ്യർ 1:14; എബ്രായർ 9:15.

  3. തത്തുല്യമായ വില. യേശുവിന്‍റെ യാഗം, ആദാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിതിനോട്‌ എല്ലാ അർഥത്തിലും തുല്യമാണ്‌. അതായത്‌, ഒരു പൂർണനുഷ്യജീവൻ. (1 കൊരിന്ത്യർ 15:21, 22, 45, 46) ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌, “ഏകമനുഷ്യന്‍റെ (ആദാമിന്‍റെ) അനുസക്കേടിലൂടെ അനേകർ പാപിളായിത്തീർന്നതുപോലെ ഏകന്‍റെ (യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ) അനുസത്തിലൂടെ അനേകർ നീതിമാന്മാരായി” തീരുന്നു എന്നാണ്‌. (റോമർ 5:19) ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ മരണം അനേകം പാപിളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് ഈ തിരുവെഴുത്ത്‌, വിശദീരിക്കുന്നു. അതെ, പ്രയോനം നേടാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് യേശുവിന്‍റെ യാഗം ഒരു “തത്തുല്യറുവില” ആണ്‌.—1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 2:5, 6.

^ ഖ. 11 ബൈബിളിൽ “മറുവില” എന്ന് പരിഭാപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൂലപത്തിന്‌ വീണ്ടെടുപ്പിനായി കൊടുക്കുന്ന തുകയെയോ, മൂല്യമേറിയ വസ്‌തുക്കളെയോ അർഥമാക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹത്തിന്‌, കാഫർ എന്ന എബ്രായ ക്രിയാത്തിന്‌ ‘തേച്ച് മറയ്‌ക്കുക,’ ‘മൂടുക’ എന്നൊക്കെയാണ്‌ അർഥം. (ഉൽപത്തി 6:15) പാപത്തെ മറയ്‌ക്കുക എന്ന അർഥത്തിൽ ഈ വാക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. (സങ്കീർത്തനം 65:3) ഇതിനോട്‌ ബന്ധമുള്ള കോഫർ എന്ന നാമം പാപത്തെ മറയ്‌ക്കാനുള്ള വിലയെയോ വീണ്ടെടുക്കലിനെയോ അർഥമാക്കുന്നു. (പുറപ്പാട്‌ 21:30) സമാനമായി, “മറുവില” എന്ന് സാധായായി പരിഭാപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രീക്കുമാലിട്രോണിനെ “വീണ്ടെടുപ്പുവില” എന്നും പരിഭാപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്‌. (മത്തായി 20:28, ന്യൂ ഇഡ്യ ബൈബിൾ ഭാഷാന്തരം) ഒരു യുദ്ധത്തവുകാനെയോ അടിമയെയോ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൊടുക്കുന്ന തുകയെ പരാമർശിക്കാനും ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകാർ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

മറുവില—ദൈവത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം

എന്താണ്‌ മറുവില? നിങ്ങൾക്ക് അതിൽനിന്ന് എങ്ങനെ പ്രയോനം നേടാം?