വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

“മരണകരമായ ഏഴു പാപങ്ങൾ” എന്നൊന്നുണ്ടോ?

“മരണകരമായ ഏഴു പാപങ്ങൾ” എന്നൊന്നുണ്ടോ?

ബൈബിളിന്‍റെ ഉത്തരം

‘മരണകമായ ഏഴു പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച്’ ബൈബിൾ പ്രത്യേമായി എടുത്തുയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഗുരുമായ പാപങ്ങളിൽ തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തി രക്ഷ നേടുയില്ലെന്ന് അതു പറയുന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹത്തിന്‌, ഗുരുപാങ്ങളായ പരസംഗം, വിഗ്രഹാരാധന, ഭൂതവിദ്യ, ക്രോധം, മദ്യപാനം എന്നിവയെ “ജഡത്തിന്‍റെ പ്രവൃത്തികൾ” എന്ന് ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നു. “ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാമാക്കുയില്ല” എന്ന് അതു തുടർന്നുയുന്നു.—ഗലാത്യർ 5:19-21. *

‘യഹോയ്‌ക്ക് ഏഴു കാര്യങ്ങൾ അറപ്പാകുന്നു’ എന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നില്ലേ?

ഉണ്ട്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:16-ൽ, “ആറു കാര്യം യഹോവ വെറുക്കുന്നു; ഏഴു കാര്യം അവന്നു അറെപ്പാകുന്നു” എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:17-19-ൽ പറയുന്ന പട്ടികയിൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാനാവില്ല. പകരം, വാക്കിലും ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന എല്ലാത്തരം തെറ്റുളുടെയും ഒരു അടിസ്ഥാട്ടിക മാത്രമാണ്‌ അവിടെ നൽകുന്നത്‌. *

“മരണകമായ പാപം” എന്നാൽ എന്താണ്‌?

ചില ഭാഷാന്തങ്ങൾ 1 യോഹന്നാൻ 5:16-നെ ഈ വിധത്തിലാണ്‌ വിവർത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌. ഉദാഹത്തിന്‌, ഓശാന ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌ “മാരകമായ പാപം” എന്നാണ്‌. ഇതിനെ “മരണകമായ പാപം” എന്നും പരിഭാപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. “മരണകമായ പാപവും” “മരണകല്ലാത്ത പാപവും” തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്‌?—1 യോഹന്നാൻ 5:16.

എല്ലാ പാപവും മരണത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നെന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ മറുവിയിലൂടെ പാപത്തിൽനിന്നും മരണത്തിൽനിന്നും നമുക്കു രക്ഷ നേടാനാകും. (റോമർ 5:12; 6:23) അതുകൊണ്ട് മരണകമായ പാപം എന്നാൽ ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ മറുവിയാൽ മറയ്‌ക്കപ്പെടാത്ത പാപത്തെയാണ്‌ അർഥമാക്കുന്നത്‌. ഇത്തരം പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്‍റെ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മാറ്റം വരുത്താൻ കൂട്ടാക്കാതെ പാപത്തിന്‍റെ ഗതിയിൽത്തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്‌. ഇതുപോലുള്ള പാപങ്ങളെ ഒരിക്കലും ‘ക്ഷമിക്കപ്പെടുയില്ലാത്ത പാപങ്ങൾ’ എന്നും ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നു.—മത്തായി 12:31; ലൂക്കോസ്‌ 12:10.

^ ഖ. 3 ഗലാത്യർ 5:19-21-ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗുരുമായ പാപങ്ങളുടെ പട്ടികയ്‌ക്കു ശേഷം “തുടങ്ങിയവ” എന്നു ചേർത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ പട്ടിക പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കാനാകും. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്‍റെ വായനക്കാരൻ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത, എന്നാൽ ഇതിനോട്‌ സമാനമാമറ്റു പാപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തന്‍റെ വിവേനാപ്രാപ്‌തി ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.

^ ഖ. 5 ആദ്യത്തെ സംഖ്യയോടു താരതമ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയ്‌ക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എബ്രായ ശൈലിയാണ്‌ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:16-ൽ കാണാനാകുന്നത്‌. ഇത്തരം ശൈലി തിരുവെഴുത്തുളിൽ പലയിങ്ങളിലുമുണ്ട്.—ഇയ്യോബ്‌ 5:19; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 30:15, 18, 21.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ബൈബിൾചോ​ദ്യ​ങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

ഞാൻ പ്രാർഥിച്ചാൽ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുമോ?

യഥാർഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്‌ നമ്മുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടോ?

വീക്ഷാഗോപുരം

നമുക്ക് യഥാർഥത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ?

അതിനുള്ള ഉത്തരം ഗുരുമായ തെറ്റുകൾ ചെയ്‌ത ഇയ്യോബ്‌, ലോത്ത്‌, ദാവീദ്‌ എന്നിവരുടെ ജീവിത്തിൽനിന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയും.