വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

മാനുഷിക ജ്ഞാനം അടങ്ങിയ ഒരു പുസ്‌തമാണോ ബൈബിൾ?

മാനുഷിക ജ്ഞാനം അടങ്ങിയ ഒരു പുസ്‌തമാണോ ബൈബിൾ?

ബൈബിളിന്‍റെ ഉത്തരം

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബൈബിളിൽ അനേകം ജ്ഞാനമൊഴികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബൈബിൾത്തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, “എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവനിശ്വസ്‌തമാണ്‌.” (2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 3:16) ഇതിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ധാരാളം തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. പിൻവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിചിന്തിക്കുക:

  • ബൈബിളിന്‍റെ ചരിത്രമായ കൃത്യത സംബന്ധിച്ചുള്ള വെല്ലുവിളികൾക്ക് ഒന്നും വിജയം നേടാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

  • ബൈബിൾ എഴുത്തുകാർ സത്യസന്ധരായിരുന്നതിനാൽ തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെയാണ്‌ അവർ അത്‌ എഴുതിയത്‌. അവരുടെ നിഷ്‌കങ്കമായ മനോഭാവം യഥാർഥ സത്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു.

  • ബൈബിളിന്‌ ഒരു പ്രതിപാദ്യവിമുണ്ട്: ദൈവം സ്വർഗ്ഗീയ രാജ്യത്തിലൂടെ തന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീരിക്കുയും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ഭരിക്കാനുള്ള തന്‍റെ അവകാത്തെ സ്ഥാപിക്കുയും ചെയ്യും എന്നതാണ്‌ അത്‌.

  • ആയിരക്കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് എഴുതിതാണെങ്കിലും പുരാകാട്ടങ്ങളിൽ പ്രബലമായിരുന്ന അശാസ്‌ത്രീമായ ആശയങ്ങളൊന്നും ബൈബിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല.

  • ബൈബിളിലെ പ്രവചങ്ങൾ കൃത്യയോടെ നിറവേറിതായി ലിഖിരിത്രരേഖകൾ തെളിയിക്കുന്നു.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

സന്തോവാർത്ത യഥാർഥത്തിൽ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതാണോ?

ബൈബിളിലെ സന്ദേശം സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാം?