വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാപം എന്താണ്‌?

പാപം എന്താണ്‌?

ബൈബിളിന്‍റെ വീക്ഷണം

പാപം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്‍റെ നിലവാങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തമോ വികാമോ ചിന്തകളോ ആണ്‌. ഇതിൽ ദൈവനിങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ തെറ്റോ അനീതിയോ ചെയ്യുന്നത്‌ ഉൾപ്പെടുന്നു. (1 യോഹ. 3:4; 5:17) ബൈബിൾ പറയുന്നനുരിച്ച് ശരിയായത്‌ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും പാപമാണ്‌—അതായത്‌, ചെയ്യേണ്ടത്‌ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്‌.—യാക്കോബ്‌ 4:17.

ബൈബിളിന്‍റെ മൂലഭാളിൽ പാപം എന്നതിന്‌ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുളുടെ അർഥം “ഉന്നം തെറ്റുക,” ലക്ഷ്യം പിഴയ്‌ക്കുക എന്നൊക്കെയാണ്‌. ഉദാഹത്തിന്‌, പുരാതന ഇസ്രായേലിലെ ഒരു കൂട്ടം പടയാളികൾ ഒരു രോമത്തിനുപോലും “ഏറുപിഴെക്കാത്ത” കവിണക്കാർ ആയിരുന്നു. ആ ഭാഗം അക്ഷരീമായി വിവർത്തനം ചെയ്‌താൽ അവർ “പാപം ചെയ്യില്ല” എന്നായിരിക്കും വായിക്കുക. (ന്യായാ. 20:16) അതുകൊണ്ട് പാപം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്‍റെ പൂർണയുള്ള നിലവാങ്ങളിൽനിന്ന് തെറ്റുന്നതാണ്‌.

സ്രഷ്ടാവ്‌ എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിനുവേണ്ടി നിലവാങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള അവകാശം ദൈവത്തിനുണ്ട്. (വെളി. 4:11) നമ്മുടെ ചെയ്‌തികൾക്ക് നാം കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടരാണ്‌.—റോമർ 14:12.

പാപം പാടെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമോ?

ഇല്ല. “എല്ലാവരും പാപം ചെയ്‌തു ദൈവിത്ത്വം ഇല്ലാത്തരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു. (റോമ. 3:23; 1 രാജാ. 8:46; സഭാ. 7:20; 1 യോഹ. 1:8) എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഇങ്ങനെ?

ആദ്യമനുഷ്യരായ ആദാമും ഹവ്വായും തുടക്കത്തിൽ പാപരഹിരായിരുന്നു. ഇതിനു കാരണം, ദൈവത്തിന്‍റെ സാദൃശ്യത്തിൽ പൂർണരായിട്ടാണ്‌ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌. (ഉല്‌പ. 1:27) എന്നാൽ ദൈവത്തോട്‌ അനുസക്കേട്‌ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് അവരുടെ പൂർണത നഷ്ടമായി. (ഉല്‌പ. 3:5, 6, 17-19) അവകാമാക്കിയ ആ കുറവുകൾ, അതായത്‌ പാപവും അപൂർണയും, അവർ മക്കളിലേക്കും കടത്തിവിട്ടു. (റോമ. 5:12) “ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി” എന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ദാവീദ്‌ രാജാവ്‌ പറഞ്ഞതുപോലെന്നെ.—സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 51:5.

ചില പാപങ്ങൾ മറ്റുള്ളയെക്കാൾ ഗൗരവമേറിതാണോ?

അതെ. ഉദാഹത്തിന്‌, പുരാന സൊദോം നിവാസികൾ “ദുഷ്ടന്മാരും മഹാപാപിളും” അവരുടെ പാപം “അതികഠിവും” ആയിരുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. (ഉല്‌പ. 13:13; 18:20) പാപത്തിന്‍റെ ഗൗരവം നിർണയിക്കുന്ന മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക.

  1. കാഠിന്യം. പരസംഗം, വിഗ്രഹാരാധന, മോഷണം, അമിതദ്യപാനം, പിടിച്ചുറി, കൊലപാകം, ഭൂതവിദ്യ തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കമെന്ന് ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. (1 കൊരി. 6:9-11; വെളി. 21:8) ഇവയെ, മനഃപൂർവല്ലാത്ത പാപങ്ങൾ അതായത്‌ മറ്റുള്ളരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയുമായി ബൈബിൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. (സദൃ. 12:18; എഫെ. 4:31, 32) എന്നുവരികിലും ഏതൊരു പാപത്തെയും നിസ്സാത്‌കരിക്കരുതെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം അവയ്‌ക്ക് ദൈവത്തിന്‍റെ നിയമങ്ങൾ ഗുരുമായ വിധത്തിൽ ലംഘിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കാനാകും.—മത്തായി 5:27, 28.

  2. പ്രേരകം. ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്‌ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതിനാൽ ചിലർ പാപം ചെയ്യുന്നു. (പ്രവൃ. 17:30; 1 തിമൊ. 1:13) അത്തരം പാപങ്ങൾ നിസ്സാത്‌ക്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മനഃപൂർവം ദൈവനിങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നയെ ബൈബിൾ വേർതിരിച്ചുകാട്ടുന്നു. (സംഖ്യാ. 15:30, 31) മനഃപൂർവപാപം ഒരു “ദുഷ്ടഹൃദയ”ത്തിൽനിന്നാണ്‌ വരിക. —യിരെമ്യാവ്‌ 16:12.

  3. ആവർത്തനം. പാപം ഒരു തവണ ചെയ്യുന്നതും നീണ്ടകാത്തോളം തുടരുന്നതും തമ്മിൽ ബൈബിൾ വ്യത്യാസം കല്‌പിക്കുന്നു. (1 യോഹ. 3:4-8) ശരിയായത്‌ ചെയ്യാൻ പഠിച്ച ശേഷവും “മനഃപൂർവം പാപം ചെയ്‌തുകൊണ്ടി”രിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൽനിന്ന് പ്രതികൂല ന്യായവിധി പ്രാപിക്കും.—എബ്രായർ 10:26, 27.

ഗൗരവമേറിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അതിനാൽ ഭാരപ്പെട്ടുപോയേക്കാം. ഉദാഹത്തിന്‌ ദാവീദ്‌ രാജാവ്‌ ഇങ്ങനെ എഴുതി: “എന്‍റെ അകൃത്യങ്ങൾ എന്‍റെ തലെക്കുമീതെ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഭാരമുള്ള ചുമടുപോലെ അവ എനിക്കു അതിഘമായിരിക്കുന്നു.” (സങ്കീ. 38:4) എന്നാൽ ബൈബിൾ ഈ പ്രത്യാശ വെച്ചുനീട്ടുന്നു: “ദുഷ്ടൻ തന്‍റെ വഴിയെയും നീതികെട്ടവൻ തന്‍റെ വിചാങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു യഹോയിങ്കലേക്കു തിരിട്ടെ; അവൻ അവനോടു കരുണകാണിക്കും; നമ്മുടെ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു തിരിട്ടെ; അവൻ ധാരാളം ക്ഷമിക്കും.”—യെശയ്യാവു 55:7.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

വീക്ഷാഗോപുരം

നിങ്ങൾക്കു പ്രലോഭനം ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ സാധിക്കും!

നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായമായ മൂന്ന് പടികൾ.

ബൈബിൾചോ​ദ്യ​ങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

ഞാൻ പ്രാർഥിച്ചാൽ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുമോ?

യഥാർഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്‌ നമ്മുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടോ?

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ നമുക്കു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

നമുക്ക് മാർഗനിർദേശം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും സുപ്രധാമായ രണ്ടു ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ ഏവയാണെന്നും യേശു പറഞ്ഞു.