വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നാസി കൂട്ടക്കൊല എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു, ദൈവം അതു തടയാഞ്ഞത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

നാസി കൂട്ടക്കൊല എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു, ദൈവം അതു തടയാഞ്ഞത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന പലരും ഈ ക്രൂരയുടെ ഫലമായി നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുന്നരാണ്‌. അവർക്കു വേണ്ടത്‌ ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആശ്വാവുംകൂടെയാണ്‌. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ, ഈ കൂട്ടക്കൊയെ ക്രൂരയുടെ അങ്ങേയറ്റമായാണ്‌ കരുതുന്നത്‌. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു തോന്നുന്നു.

നാസി കൂട്ടക്കൊയെയും ദൈവത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാകൾ

മിഥ്യ: ഈ കൂട്ടക്കൊല ദൈവം അനുവദിച്ചത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ചോദിക്കുന്നതു തെറ്റാണ്‌.

സത്യം: ദൈവത്തിൽ ശക്തമായ വിശ്വാമുണ്ടായിരുന്നരും ദൈവം ദുഷ്ടത അനുവദിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹത്തിന്‌ ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാകൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു: “ഞാൻ ദുഷ്‌ചെയ്‌തികൾ കാണാൻ അങ്ങ് എന്തിനാണ്‌ ഇടയാക്കുന്നത്‌? എന്തിനാണ്‌ അങ്ങ് അടിച്ചമർത്തൽ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കുന്നത്‌? അക്രമവും നാശവും എനിക്കു കാണേണ്ടിരുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?” (ഹബക്കൂക്ക് 1:3) ഹബക്കൂക്കിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനുകരം അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാനായി ദൈവം ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.

മിഥ്യ: മനുഷ്യരുടെ ദുരിങ്ങൾ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല.

സത്യം: ദൈവം ദുഷ്ടതയും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിങ്ങളും വെറുക്കുന്നു. (സുഭാഷിതങ്ങൾ 6:16-19) നോഹയുടെ കാലത്ത്‌ ഭൂമിയിൽ അക്രമം വ്യാപിച്ചപ്പോൾ “ദൈവത്തിന്‍റെ ഹൃദയത്തിനു ദുഃഖമായി.” (ഉൽപത്തി 6:5, 6) അതുകൊണ്ട് നാസി കൂട്ടക്കൊല നടന്നപ്പോഴും ദൈവം ഒരുപാട്‌ വേദനിച്ചു എന്നതിന്‌ സംശയമില്ല.—മലാഖി 3:6.

മിഥ്യ: നാസി കൂട്ടക്കൊല ജൂതന്മാർക്കുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ ശിക്ഷയായിരുന്നു.

സത്യം: ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യരുശലേമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം റോമാക്കാരെ അനുവദിച്ചു. (മത്തായി 23:37–24:2) എന്നാൽ അതിൽപ്പിന്നെ, പ്രത്യേപ്രീതി കാണിക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ ദൈവം ഒരു വംശത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന്‍റെ വീക്ഷണത്തിൽ “ജൂതനും ഗ്രീക്കുകാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാവുമില്ല.”—റോമർ 10:12.

മിഥ്യ: സ്‌നേവാനായ, സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം ഈ കൂട്ടക്കുരുതി തടയുമായിരുന്നു.

സത്യം: ദൈവം ഒരിക്കലും ദുരിങ്ങൾ വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അത്‌ താത്‌കാലിമായി അനുവദിക്കുന്നു.—യാക്കോബ്‌ 1:13; 5:11.

നാസി കൂട്ടക്കൊല ദൈവം അനുവദിച്ചത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?

മനുഷ്യരുടെ മറ്റെല്ലാ ദുരിങ്ങളും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ കാരണം കൊണ്ടുന്നെയാണ്‌ ഈ കൂട്ടക്കൊയും ദൈവം അനുവദിച്ചത്‌. കാലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഉയർന്നുവന്ന ഒരു വിവാവിത്തിനു തീർപ്പുല്‌പിക്കുക എന്നതാണ്‌ ആ കാരണം. ഈ ലോകത്തെ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത്‌ ദൈവമല്ല, പിശാചാണെന്നു ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. (ലൂക്കോസ്‌ 4:1, 2, 6; യോഹന്നാൻ 12:31) ഈ വിഷയത്തോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ ദൈവം ദുരിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദീവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ഈ കൂട്ടക്കുരുതി അനുവദിച്ചതിന്‍റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ ബൈബിളിൽനിന്നുള്ള രണ്ട് അടിസ്ഥാന വസ്‌തുകൾ സഹായിക്കും.

  1. ആരുടെ ഇച്ഛാസ്വാന്ത്ര്യമായിരുന്നു ഈ കൂട്ടക്കുരുതിക്കു പിന്നിൽ? ആദ്യത്തെ മനുഷ്യരായിരുന്ന ആദാമിൽനിന്നും ഹവ്വയിൽനിന്നും ദൈവം എന്താണ്‌ പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അനുസരിക്കാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചില്ല. ശരിയും തെറ്റും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ്‌ അവർ തീരുമാനിച്ചത്‌. അവരുടെ ആ തെറ്റായ തീരുമാവും ചരിത്രത്തിലുനീളം ആളുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സമാനമായ തീരുമാങ്ങളും മനുഷ്യർക്കു ദാരുമായ തിക്തഫങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഉൽപത്തി 2:17; 3:6; റോമർ 5:12) “ലോകത്തിലെ മിക്ക കഷ്ടപ്പാടിന്‍റെയും കാരണം നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായ ഇച്‌ഛാക്തിയുടെ ദുരുയോമാണ്‌” എന്ന് യാഥാസ്ഥിതിക ജൂതമത്ത്വങ്ങളുടെ പ്രമാണം (ഇംഗ്ലീഷ്‌) എന്ന പുസ്‌തകം പറയുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഇച്ഛാസ്വാന്ത്ര്യത്തെ അസാധുവാക്കിയില്ല. പകരം തന്നെക്കൂടാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌തുനോക്കാൻ മനുഷ്യർക്കു സമയം കൊടുക്കുയാണ്‌ ചെയ്‌തത്‌.

  2. നാസി കൂട്ടക്കൊയുടെ എല്ലാ ദാരുങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ ദൈവത്തിനു കഴിവുണ്ട്, ദൈവം അതു ചെയ്യും. മരിച്ചുപോയ ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ ആളുകളെ ജീവനിലേക്കു തിരികെകൊണ്ടുരുമെന്നു ദൈവം ഉറപ്പു തരുന്നു. അതിൽ നാസി കൂട്ടക്കൊയിൽ മരിച്ചരും ഉൾപ്പെടും. ആ കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമളും പേറി ജീവിക്കുന്നരുടെ എല്ലാ വേദനളും ദൈവം ഇല്ലാതാക്കും. (യശയ്യ 65:17; പ്രവൃത്തികൾ 24:15) മനുഷ്യരോടു ദൈവത്തിനുള്ള സ്‌നേമാണ്‌, ദൈവം ഈ വാക്കുപാലിക്കുമെന്നതിനുള്ള ഉറപ്പ്.—യോഹന്നാൻ 3:16.

ദൈവം ദുഷ്ടത അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടെന്നും എങ്ങനെയാണ്‌ അതിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്‌ എന്നും മനസ്സിലാക്കിയത്‌, ജീവിത്തിന്‌ ഒരു അർഥം കണ്ടെത്താനും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിലനിറുത്താനും നാസി കൂട്ടക്കൊയുടെ ഇരകളും അതിജീരും ആയ പലരെയും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

ദൈവം കഷ്ടപ്പാട്‌ അനുവദിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ഇന്നുള്ള സകല കഷടപ്പാടുകൾക്കും ഉത്തരവാദി ദൈവമാണെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്‌? കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത്‌ വായിച്ചു നോക്കൂ.