വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ദൈവം ത്രിത്വമാണോ?

ദൈവം ത്രിത്വമാണോ?

ബൈബിളിന്‍റെ ഉത്തരം

പല ക്രിസ്‌തീയ മതവിഭാങ്ങളും ദൈവം ഒരു ത്രിത്വമാണെന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും, ബ്രിട്ടാനിക്ക സർവവിജ്ഞാകോശം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ത്രിത്വമെന്ന പദമോ അത്തരത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ഉപദേമോ പുതിനിത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല . . . ത്രിത്വോദേശം സാവകാശം അനേക നൂററാണ്ടുളിലൂടെയും പല ഭിന്നതളിലൂടെയുമാണ്‌ വികാസം പ്രാപിച്ചത്‌.

വാസ്‌തത്തിൽ, ദൈവം ത്രിത്വത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്നു ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിൻവരുന്ന ബൈബിൾവാക്യങ്ങൾ നോക്കുക:

യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു.”—ആവർത്തനം 6:4.

യഹോവ എന്നു നാമമുള്ള നീ മാത്രം സർവ്വഭൂമിക്കുംമീതെ അത്യുന്നതൻ എന്ന് അറിയും.”—സങ്കീർത്തനം 83:18.

ഏകസത്യദൈമായ നിന്നെയും നീ അയച്ച യേശുക്രിസ്‌തുവിനെയും അവർ അറിയുന്നല്ലോ നിത്യജീവൻ.”—യോഹന്നാൻ 17:3.

ദൈവം ഒരുവനേയുള്ളൂ.”—ഗലാത്യർ 3:20.

ദൈവം ത്രിത്വമാണെന്നു പല ക്രിസ്‌തീയ മതവിഭാങ്ങളും പറയുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ബൈബിൾ യഥാർഥ​ത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പി​ക്കു​ന്നു?

ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്ത്?

ദൈവം നിങ്ങളിൽ വ്യക്തിമായ താത്‌പര്യം എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവം എങ്ങനെയുള്ളനാണെന്നും അവനോട്‌ എങ്ങനെ അടുത്തു ചെല്ലാമെന്നും അറിയാൻ വായിക്കുക.