വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ആരാണ്‌ യഹോവ?

ആരാണ്‌ യഹോവ?

ബൈബിളിന്‍റെ ഉത്തരം

ബൈബിൾ പറയുന്ന സത്യദൈമാണ്‌ യഹോവ, എല്ലാത്തിന്‍റെയും സ്രഷ്ടാവ്‌. (വെളിപാട്‌ 4:11) പ്രവാന്മാരായ അബ്രാഹാമും മോശയും അതുപോലെ യേശുവും ആരാധിച്ച ദൈവം. (ഉൽപത്തി 24:27; പുറപ്പാട്‌ 15:1, 2; യോഹന്നാൻ 20:17) ഏതെങ്കിലും ഒരുകൂട്ടം ആളുകളുടെ മാത്രമല്ല ‘ഭൂമിയിലുള്ള സകലരുടെയും’ ദൈവമാണ്‌ യഹോവ.—സങ്കീർത്തങ്ങൾ 47:2.

ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്ന, ദൈവത്തിന്‍റെ അനന്യമായ പേരാണ്‌ അത്‌. (പുറപ്പാട്‌ 3:15; സങ്കീർത്തങ്ങൾ 83:18) “ആയിത്തീരുക” എന്ന് അർഥമുള്ള ഒരു എബ്രാക്രിയാത്തിൽനിന്നാണ്‌ ആ പേര്‌ വരുന്നത്‌. “ആയിത്തീരാൻ അവൻ ഇടയാക്കുന്നു” എന്ന അർഥമാണ്‌ ഇതിനുള്ളതെന്നു പല പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രാപ്പെടുന്നു. തന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം നടപ്പാക്കുന്നനും എല്ലാത്തിന്‍റെയും സ്രഷ്ടാവും ആയതുകൊണ്ട് ഈ നിർവനം യഹോവയ്‌ക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ചേരുന്നതാണ്‌. (യശയ്യ 55:10, 11) യഹോവ എന്ന പേരിനു പിന്നിലെ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും വിശേഷിച്ച് യഹോയുടെ പ്രമുഗുമായ സ്‌നേത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ബൈബിൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു.—പുറപ്പാട്‌ 34:5-7; ലൂക്കോസ്‌ 6:35; 1 യോഹന്നാൻ 4:8.

ദൈവത്തിന്‍റെ എബ്രായ ഭാഷയിലുള്ള പേരിന്‍റെ—ചതുരക്ഷരി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന יהוה (യ്‌ഹ്‌വ്‌ഹ്‌) നാല്‌ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നത്‌—ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പരിഭായാണു ജെഹോവ എന്ന പേര്‌. പുരാതന എബ്രായ ഭാഷയിലുള്ള ദിവ്യനാത്തിന്‍റെ കൃത്യമായ ഉച്ചാരണം അറിയില്ല. എന്നാൽ, ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഭാഷയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെക്കാമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണു “ജെഹോവ.” വില്യം ടിൻഡെയ്‌ലിന്‍റെ ബൈബിൾ ഭാഷാന്തത്തിലാണ്‌ (1530-ൽ പുറത്തിങ്ങിയത്‌) ഇത്‌ ആദ്യമായി ഈ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്‌. *

എബ്രായ ഭാഷയിലുള്ള ദൈവനാത്തിന്‍റെ ഉച്ചാരണം അറിയാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

പുരാതന എബ്രായ ഭാഷ എഴുതിയിരുന്നതു സ്വരാക്ഷങ്ങൾ കൂടാതെ വ്യഞ്‌ജങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. ഒരു എബ്രാഭാക്കാരൻ വ്യഞ്‌ജങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ സ്വരങ്ങൾ ചേർത്ത്‌ വായിക്കുയായിരുന്നു പതിവ്‌. എന്നാൽ, എബ്രായ തിരുവെഴുത്തുകൾ (പഴയനിമം) പൂർത്തിയായ ശേഷം ചില യഹൂദന്മാർ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്‍റെ പേരിൽ, ദൈവത്തിന്‍റെ വ്യക്തിമായ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത്‌ ഒരു തെറ്റായി കാണാൻതുടങ്ങി. ഒരു തിരുവെഴുത്തു വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവനാത്തിനു പകരമായി, “കർത്താവ്‌” എന്നോ “ദൈവം” എന്നോ ഉള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ കടന്നുപോവെ, ഈ അന്ധവിശ്വാസം പരക്കുയും പുരാതന ഉച്ചാരണം നഷ്ടമാകുയും ചെയ്‌തു. *

ദിവ്യനാത്തിന്‍റെ ഉച്ചാരണം “യാഹ്‌വെ” എന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ചിലർ മറ്റു സാധ്യകൾ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നു. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുള്ള ലേവ്യപുസ്‌തത്തിന്‍റെ ചാവുടൽച്ചുരുളുളിൽ ദിവ്യനാമം Iao (യാവൊ) എന്നു ലിപ്യന്തണം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ആദ്യകാല ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകാർ Iae (യായെ), I·a·beʹ (യാബീ), I·a·ou·eʹ (യാവൂവെ) എന്നീ ഉച്ചാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവയൊന്നും പുരാതന എബ്രായിലെ കൃത്യമായ ഉച്ചാരമാണെന്നു പറയാനാകില്ല. *

ബൈബിളിലെ ദൈവനാത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാകൾ

തെറ്റിദ്ധാരണ: “യഹോവ” എന്ന പദം ഉള്ള പരിഭാളിൽ ആ പേര്‌ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ്‌.

വസ്‌തുത: ദൈവനാത്തിനുള്ള എബ്രാദം ചതുരക്ഷരിരൂത്തിൽ 7,000-ത്തോളം പ്രാവശ്യം ബൈബിളിലുണ്ട്. * എന്നാൽ, മിക്ക പരിഭാരും ദൈവനാമം മനഃപൂർവം നീക്കംചെയ്യുയും പകരം “കർത്താവ്‌” എന്നതുപോലുള്ള പദവിനാങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുയും ചെയ്യുന്നു.

തെറ്റിദ്ധാരണ: സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേര്‌ ആവശ്യമില്ല.

വസ്‌തുത: തന്‍റെ പേര്‌ ആയിരക്കക്കിനു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവംന്നെ ബൈബിളിന്‍റെ എഴുത്തുകാരെ നിശ്വസ്‌തരാക്കുയും ആരാധയിൽ ആ പേര്‌ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദേശിക്കുയും ചെയ്‌തു. (യശയ്യ 42:8; യോവേൽ 2:32; മലാഖി 3:16; റോമർ 10:13) വാസ്‌തത്തിൽ, ആളുകൾ ദൈവനാമം മറക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യാജപ്രവാന്മാരെ ദൈവം കുറ്റം വിധിക്കുയാണു ചെയ്‌തത്‌.—യിരെമ്യ 23:27.

തെറ്റിദ്ധാരണ: യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യനുരിച്ച്, ദൈവത്തിന്‍റെ പേര്‌ ബൈബിളിൽനിന്ന് നീക്കുന്നെ വേണം.

വസ്‌തുത: ചില യഹൂദശാസ്‌ത്രിമാർ ദൈവനാമം ഉച്ചരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. എന്നാൽ, അവരുടെ ബൈബിൾപ്രതിളിൽനിന്ന് അവർ ആ പേര്‌ നീക്കിക്കഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്തായിരുന്നാലും, തന്‍റെ കല്‌പളിൽനിന്ന് വ്യതിലിക്കുന്ന മാനുഷിപാമ്പര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പിൻപറ്റാൻ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.—മത്തായി 15:1-3.

തെറ്റിദ്ധാരണ: എബ്രാഭായിൽ ദൈവനാമം കൃത്യമായി എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലാത്തതിനാൽ ആ നാമം ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല.

വസ്‌തുത: ഈ വാദഗതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്‌തഭാകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ ദൈവനാമം ഒരേപോലെ ഉച്ചരിക്കമെന്നു ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നു വരും. എന്നാൽ, വിവിഭാകൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന ദൈവത്തിന്‍റെ മുൻകാല ആരാധകർ പേരുകൾ പലതും ഒരേ രീതിയിലല്ല ഉച്ചരിച്ചിരുന്നത്‌.

ഉദാഹത്തിന്‌, ഇസ്രായേല്യ ന്യായാധിനായിരുന്ന യോശുയുടെ കാര്യമെടുക്കാം. യോശുവ എന്ന പേര്‌ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, എബ്രാഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ യെഹോശു(Yehoh·shuʹaʽ) എന്നും, ഗ്രീക്ക് സംസാരിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ യീസോസ്‌ (I·e·sousʹ) എന്നും ആയിരിക്കാം ഉച്ചരിച്ചിരുന്നത്‌. ബൈബിളിൽ യോശുയുടെ എബ്രായ പേരിന്‍റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭായായ യീസോസ്‌ ഉപയോഗിച്ചെന്ന വസ്‌തുത കാണിക്കുന്നതു ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ആളുകളുടെ പേരുകൾ തങ്ങളുടെ ഭാഷയ്‌ക്ക് ഇണങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി സ്വീകരിച്ചെന്നാണ്‌.—പ്രവൃത്തികൾ 7:45; എബ്രായർ 4:8.

ഇതേ തത്ത്വം ദിവ്യനാത്തിന്‍റെ പരിഭായിലും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്‌. ആ പേരിന്‍റെ ശരിയായ ഉച്ചാരത്തിനുവേണ്ടി ശഠിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഏറെ പ്രധാനം ബൈബിളിൽ ദൈവനാമം വരുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അതു കൃത്യമായി ചേർക്കുക എന്നതാണ്‌.

^ ഖ. 5 ടിൻഡെയ്‌ലിന്‍റെ പരിഭായിൽ ബൈബിളിന്‍റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പുസ്‌തങ്ങളിൽ “യെഹൗവാ” (Iehouah) എന്ന രൂപമാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. കാലാന്തത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഭാഷയ്‌ക്കു മാറ്റം വന്നപ്പോൾ ദിവ്യനാമം എഴുതുന്ന രീതിയും പരിഷ്‌കരിക്കപ്പെട്ടു. ഉദാഹത്തിന്‌, 1612-ൽ ഹെൻട്രി എയ്‌ൻസ്‌വർത്ത്‌ സങ്കീർത്തപ്പുസ്‌തത്തിന്‍റെ പരിഭായിലുനീളം “യെഹോവ” (Iehovah) എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ, 1639-ലെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പിൽ അദ്ദേഹം “ജെഹോവ” (Jehovah) എന്ന രൂപമാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചത്‌. അതുപോലെ, 1901-ൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രമാണ ഭാഷാന്തരത്തിന്‍റെ പരിഭാരും എബ്രാപാത്തിൽ ദൈവനാമം ഉള്ളിടത്തെല്ലാം “ജെഹോവ” (Jehovah) എന്ന രൂപമാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചത്‌.

^ ഖ. 7 പുതിയ കത്തോലിക്കാ സർവവിജ്ഞാകോശം (ഇംഗ്ലീഷ്‌), രണ്ടാം പതിപ്പ്, 14-‍ാ‍ം വാല്യം, 883-884 പേജുളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “പ്രവാത്തിനു ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴോ യാഹ്‌വെ എന്ന പേര്‌ പ്രത്യേക ആദരവോടെ കാണാൻതുങ്ങി. അതോടെ ദൈവനാത്തിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത്‌ അഡോനായി എന്നോ എലോഹിം എന്നോ പകരം വെക്കുന്ന രീതിയും നിലവിൽ വന്നു.”

^ ഖ. 8 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ പ്രസിദ്ധീരിച്ച ദൈവത്തിന്‌ ഒരു പഠനസഹായി എന്ന ചെറുപുസ്‌തകം അധ്യായം 1 കാണുക.

^ ഖ. 11 പഴയനിത്തിന്‍റെ ദൈവശാസ്‌ത്രനിഘണ്ടു (ഇംഗ്ലീഷ്‌) വാല്യം 2, പേജ്‌ 523-524 കാണുക.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

ദൈവത്തിന്‌ ഒരു പേരുണ്ടോ?

ദൈവത്തിന്‌ സർവശക്തൻ, സ്രഷ്ടാവ്‌, കർത്താവ്‌ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥാനപ്പേരുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ പേര്‌ 7,000-ത്തിലധികം തവണ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

യഹോയോട്‌ അടുത്തു ചെല്ലുവിൻ

“ഇതാ, നമ്മുടെ ദൈവം”

ദൈവത്തിന്‍റെ പേര്‌ യഹോവ എന്നാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ മോശ ദൈവത്തിന്‍റെ പേരിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും ചോദിച്ചത്‌?

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

ദൈവത്തോട്‌ എങ്ങനെ അടുത്ത്‌ ചെല്ലാം?

എല്ലാ പ്രാർഥളും ദൈവം കേൾക്കുമോ എന്നും നാം എങ്ങനെ പ്രാർഥിക്കണം എന്നും കണ്ടെത്തുക. കൂടാതെ ദൈവത്തോട്‌ അടുത്തുചെല്ലാൻ മറ്റെന്തുകൂടെ ചെയ്യാം എന്നും പഠിക്കുക.