വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബോർഡിലെ രേഖാചിത്രീരണം

ഇത്‌ സ്‌നേമോ അഭിനിവേമോ?

ഇത്‌ സ്‌നേമോ അഭിനിവേമോ?

ആകർഷണം, അഭിനിവേശം, യഥാർഥസ്‌നേഹം ഇവ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

യുവജ​ന​ങ്ങൾ ചോദി​ക്കു​ന്നു

എനിക്കു പ്രണയി​ക്കാൻ പ്രായമായോ?

നിങ്ങൾക്കു പ്രണയി​ക്കാൻ പ്രായമായോ എന്നു തീരു​മാ​നി​ക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കു​ന്ന നാലു ചോദ്യ​ങ്ങൾ നോക്കുക.