വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

അഭ്യാങ്ങൾ

നിങ്ങളെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം

ഏറ്റവും നല്ല വേഷവിധാമുണ്ടായിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഭ്യാസം

ഇതാ, ഇനിയും...

നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകൾ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം?

ദൈവത്തോടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വിവരങ്ങളും അതിന്‍റെ ഗുണനിലവാരവും പരിശോധിക്കാൻ ഈ അഭ്യാസം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

പൂർണത പ്രതീ​ക്ഷി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാൻ പഠിക്കാം

നിങ്ങളിൽനി​ന്നും മറ്റുള്ള​വ​രിൽനി​ന്നും ന്യായ​മാ​യ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രതീ​ക്ഷി​ക്കാൻ ഈ അഭ്യാസം സഹായി​ക്കും.

നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഫോ​ട്ടോ​കൾ നിങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച് പറയു​ന്നത്‌

ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യു​ന്ന​തി​നു​മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സി​ലാ​ക്കി​യി​രി​ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.