വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

അഭ്യാങ്ങൾ

പച്ച കുത്തുന്നതിനു മുമ്പ്. . .

പച്ച കുത്തിയാലുള്ള ഭവിഷ്യത്തുളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങൾ.

ഇതാ, ഇനിയും...

നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക

ദേഷ്യം, വിഷമം, സങ്കടം എന്നീ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അഭ്യാസം.

നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകൾ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം?

ദൈവത്തോടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വിവരങ്ങളും അതിന്‍റെ ഗുണനിലവാരവും പരിശോധിക്കാൻ ഈ അഭ്യാസം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

പൂർണത പ്രതീ​ക്ഷി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാൻ പഠിക്കാം

നിങ്ങളിൽനി​ന്നും മറ്റുള്ള​വ​രിൽനി​ന്നും ന്യായ​മാ​യ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രതീ​ക്ഷി​ക്കാൻ ഈ അഭ്യാസം സഹായി​ക്കും.