വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കൗമാരപ്രായക്കാർ

യുവജ​ന​ങ്ങൾ ചോദി​ക്കു​ന്നു

എല്ലാ കാര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പൂർണത പ്രതീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഒരാളാ​ണോ ഞാൻ?

ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാൻ ശ്രമി​ക്കു​ന്ന​തും അസാധ്യ​മാ​യ ഒരു കാര്യം ഒരു കുറവും കൂടാതെ ചെയ്യാൻ ശ്രമി​ക്കു​ന്ന​തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ​സം എന്താണ്‌?

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പി​ക്കു​ന്നു? (പഠനസഹായികൾ)

പ്രാർഥ​ന​യിൽ ദൈവ​ത്തോട്‌ അടുക്കുക (ഭാഗം 3)

വ്യത്യ​സ്‌ത വിധങ്ങ​ളിൽ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർഥ​ന​കൾക്ക് ഉത്തരം നൽകു​ന്നു​വെ​ന്നു ബൈബിൾ പഠിപ്പി​ക്കു​ന്നു. എങ്ങനെ, എപ്പോൾ?

സമപ്രാ​യ​ക്കാർ പറയു​ന്നത്‌

ബൈബിൾവായന