വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 14: തയാറാ​യി അഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങൾ പറയാം

യോഗ​ങ്ങ​ളിൽ അഭി​പ്രാ​യം പറയാൻ തയാറാ​കേ​ണ്ടത്‌ വളരെ പ്രധാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് അത്‌ എങ്ങനെ ചെയ്യാം?

 

ഇതുകൂടെ കാണുക

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

ഒരു അഭി​പ്രാ​യം പറയാൻ തയാറാ​കാ​മോ?

അഭി​പ്രാ​യം ഓർത്തി​രി​ക്കാൻ ഡേവി​ഡി​നെ എന്താണ്‌ സഹായി​ക്കു​ന്നത്‌?