വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 6: പ്ലീസ്‌ & താങ്ക്യൂ

ഡേവിഡ്‌ ചില പ്രധാ​ന​പ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോ​ഗി​ക്കാൻ പഠിക്കു​ന്നു.