വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 20: സത്യസന്ധരായിരിപ്പിൻ

എല്ലായ്‌പോഴും സത്യസന്ധരായിരിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ഇതുകൂടെ കാണുക

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

സത്യം പറയുന്നത്‌ ഒരു പാലം പണിയുന്നതുപോലെയാണ്‌

സൗഹൃദം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ സത്യസന്ധത പ്രധാമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?