വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 17: നിങ്ങളു​ടെ മക്കളെ സംരക്ഷി​ക്കു​ക

മാതാ​പി​താ​ക്ക​ളേ, നിങ്ങളു​ടെ മക്കളെ അപകട​ത്തിൽനിന്ന് സംരക്ഷി​ക്കു​ക!

ഇതുകൂടെ കാണുക

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

കുട്ടിളുടെ ജാഗ്രത പരീക്ഷിച്ചറിയുക!

കുട്ടിളെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ സുരക്ഷിത്വം ഉറപ്പുരുത്താനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും?