വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 5: ദൈവ​രാ​ജ്യ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച് പ്രസം​ഗി​ക്കാൻ പോകാം

ടീന വയൽസേ​വ​ന​ത്തി​നു പോകാൻ റെഡി ആണോ?

ഇതുകൂടെ കാണുക

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

വയൽസേ​വ​ന​ബാഗ്‌ ക്രമീ​ക​രി​ക്കു​ക!

വയൽസേ​വ​ന​ത്തി​നു പോകു​മ്പോൾ എന്തൊ​ക്കെ​യാണ്‌ എടു​ക്കേ​ണ്ടത്‌? നിങ്ങളു​ടെ ബാഗ്‌ ക്രമീ​ക​രി​ക്കാൻ ഈ അഭ്യാസം സഹായി​ക്കും.