വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 21: കാത്തിരിക്കാൻ പഠിക്കാം!

യഹോയെപ്പോലെ എങ്ങനെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാം?

ഇതുകൂടെ കാണുക

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ക്ഷമയോ​ടെ കാത്തി​രി​ക്കാം?

ക്ഷമ കാണി​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന ചില വിധങ്ങ​ളെ​ക്കു​റിച്ച് ചിന്തി​ക്കാ​മോ?