വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 22: ഒരു പുരുഷൻ, ഒരു സ്‌ത്രീ

എന്ത് ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ്‌ യഹോവ പുരു​ഷ​നെ​യും സ്‌ത്രീ​യെ​യും സൃഷ്ടി​ച്ചത്‌?

ഇതുകൂടെ കാണുക

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

യഹോവ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിവാക്രമീണം

വിവാഹിരായ മറ്റ്‌ ആരെയെല്ലാം കുറിച്ചാണ്‌ ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌?