വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 8: അടുക്കും ചിട്ടയും വൃത്തി​യും​

നമുക്ക് യഹോ​വ​യെ​പ്പോ​ലെ അടുക്കും ചിട്ടയും വൃത്തി​യും ഉള്ളവരാ​കാൻ കഴിയു​മോ? ഡേവിഡ്‌ പഠിച്ച പാഠം.

ഇതുകൂടെ കാണുക

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

കളിപ്പാ​ട്ട​ങ്ങൾ എടുത്തു​വെ​ക്കാൻ ഡേവി​ഡി​നെ സഹായി​ക്കാ​മോ?

ഈ അഭ്യാസം ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്‍റു ചെയ്യുക. എടുത്തു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള അഞ്ചു കളിപ്പാ​ട്ട​ങ്ങൾ കണ്ടുപി​ടി​ക്കാൻ ഡേവി​ഡി​നെ സഹായിക്കുക.