വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നന്ദിയുള്ളരായിരിക്കുക

അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഏതു ഗുണമാണു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, നിങ്ങൾക്ക് അത്‌ ഇഷ്ടമായെന്ന് എങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാം?