വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോവയ്‌ക്കു ധാരാമായി കൊടുക്കു

യഹോവ ധാരാമായി കൊടുക്കുന്നനാണ്‌. നിങ്ങൾക്കും അതിനു കഴിയും!

ഇതുകൂടെ കാണുക

യഹോ​വ​യു​ടെ കൂട്ടു​കാ​രാ​കാം

ധാരാളമായി കൊടുത്തുകൊണ്ട്

യഹോയുടെ ജനം ഉദാരമായി കൊടുക്കുന്നരാതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രയോങ്ങളുണ്ട്?