വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ചിത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പഠിക്കാം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

യഹോവ ശിംശോന്‌ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി

ഒരു തലക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കി ശിംശോനെപ്പോലെ അഭിനയിക്കുക. അങ്ങനെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ശിംശോനെ ശക്തീകരിച്ചത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ഇസ്രാ​യേ​ല്യർ ഒരു വിഗ്ര​ഹ​ത്തെ ഉണ്ടാക്കു​ന്നു

ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ​സം കണ്ടുപി​ടി​ക്കു​ക, നിറം കൊടു​ക്കു​ക.

ചെങ്കട​ലിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കു​ന്നു

വിട്ടു​പോ​യ വസ്‌തു​ക്കൾ വരച്ചു​ചേർക്കു​ക, ചിത്ര​ങ്ങൾക്ക് നിറം കൊടു​ക്കു​ക.

ഈജി​പ്‌തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്നു ബാധകൾ

ആദ്യത്തെ മൂന്നു ബാധകൾ പിന്നീടു വന്ന എഴു ബാധക​ളിൽനിന്ന് വ്യത്യ​സ്‌ത​മാ​യി​രു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ?