വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കുടും​ബാ​രാ​ധന രസകര​മാ​ക്കാം

കുടും​ബാ​രാ​ധന രസകര​മാ​ക്കാം

വിശ്വ​സ്‌ത സൗഹൃദം

രൂത്ത്‌ അധ്യായം 1-4

മാതാപിതാക്കളേ, കുടുംബം ഒത്തൊരുമിച്ച് ബൈബിള്‍ പഠിക്കാനായി ഈ ആക്റ്റിവിറ്റികള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

രാഹാബ്‌ നിർദേ​ശ​ങ്ങൾ അനുസ​രി​ക്കുന്നു

ചിത്ര​ക​ഥ​യി​ലൂ​ടെ​യും മൂന്ന് പഠന​പ്ര​വർത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും രാഹാ​ബി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും യെരീ​ഹോ പട്ടണത്തി​ന്‍റെ നാശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പഠിക്കാൻ മക്കളെ സഹായി​ക്കു​ക.

യഹോയെ സേവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു

യഹോയെ സേവിക്കുന്നതിലെ സന്തോഷം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നു കുട്ടിളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ പഠനസഹായി സഹായിക്കും.

യഹോയെ സേവിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

യഹോവ തന്‍റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തീകരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടിളെ ഈ സഹായി ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക.