വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

വൈറ​സി​ന്റെ വ്യാപനം—നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യാ​നാ​കു​ന്നത്‌

വൈറ​സി​ന്റെ വ്യാപനം—നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യാ​നാ​കു​ന്നത്‌

ചുറ്റും വൈറസ്‌ പടർന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്‌ എങ്ങനെ സ്വയം സംരക്ഷി​ക്കാം?