വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സ്വർഗം എന്താണ്‌?

സ്വർഗം എന്താണ്‌?

ബൈബിളിന്‍റെ ഉത്തരം

‘സ്വർഗം’ എന്ന പദം മൂന്നു വ്യത്യസ്‌ത അർഥത്തിൽ ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു: (1) അക്ഷരീയ ആകാശം (2) ആത്മമണ്ഡലം (3) ഉയർന്ന അഥവാ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം. എന്നാൽ സന്ദർഭത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാത്തിൽ ശരിയായ അർഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. *

  1. അക്ഷരീയ ആകാശം: ഈ അർഥത്തിൽ സ്വർഗം അഥവാ ആകാശം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെയാണ്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. അതായത്‌ കാറ്റ്‌ അടിക്കുയും പക്ഷികൾ പറക്കുയും മേഘങ്ങൾ മഞ്ഞും മഴയും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുയും ഇടിമിന്നൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. (സങ്കീർത്തനം 78:26; സുഭാഷിതങ്ങൾ 30:19; യശയ്യ 55:10; ലൂക്കോസ്‌ 17:24) ‘സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും’ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായ ബാഹ്യാകാത്തെയും അത്‌ അർഥമാക്കുന്നു.—ആവർത്തനം 4:19; ഉൽപത്തി 1:1.

  2. ആത്മമണ്ഡലം: ‘സ്വർഗം’ എന്ന പദം ആത്മമണ്ഡത്തെയും അർഥമാക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിനു പുറമേയുള്ളതും ഉന്നതവും ആയ ഒരു സ്ഥലം. (1 രാജാക്കന്മാർ 8:27; യോഹന്നാൻ 6:38) ഈ ആത്മമണ്ഡത്തിലാണ്‌ ദൈവമായ യഹോയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ദൂതന്മാരും വസിക്കുന്നത്‌. (യോഹന്നാൻ 4:24; മത്തായി 24:36) ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, “വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഭ”യായ വിശ്വസ്‌ത ദൂതന്മാരെ കുറിക്കാനും “സ്വർഗ്ഗം” എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.—സങ്കീർത്തനം 89:5-7

    യഹോയുടെ ‘വാസസ്ഥലം’ ആയ ആത്മമണ്ഡത്തിന്‍റെ ഒരു കൃത്യമായ ഭാഗത്തെ കുറിക്കാനും ബൈബിളിൽ ‘സ്വർഗം’ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. (1 രാജാക്കന്മാർ 8:43, 49; എബ്രായർ 9:24; വെളിപാട്‌ 13:6) ഉദാഹത്തിന്‌, യഹോയുടെ സന്നിധിയിൽ ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ സാത്താനെയും ഭൂതങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് ബൈബിളിൽ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും, അവർ ഇപ്പോഴും ആത്മജീവികൾ തന്നെയാണ്‌.—വെളിപാട്‌ 12:7-9, 12.

  3. ഉയർന്ന അഥവാ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം. സാധാതിയിൽ ഒരു ഭരണാധികാത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെ കുറിക്കാൻ തിരുവെഴുത്തുകൾ ‘സ്വർഗം’ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത്‌ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില സ്ഥാനങ്ങൾ പോലെ :

സ്വർഗം എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമാണ്‌?

ആത്മമണ്ഡലം പ്രവർത്തത്തിന്‍റെ ഒരു വിശാമായ മേഖലയാണ്‌. യഹോയുടെ “ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന” ശതകോടിക്കക്കിന്‌ ആത്മജീവികൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്‌ അത്‌.—സങ്കീർത്തനം 103:20, 21; ദാനിയേൽ 7:10.

ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകാത്താൽ പൂരിമാണ്‌ സ്വർഗം എന്നാണ്‌ ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌. (1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 6:15, 16) സ്വർഗീയ ദർശനത്തിൽ യഹസ്‌കേൽ പ്രവാകൻ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ‘പ്രകാവും’, ദാനിയേൽ പ്രവാകൻ “ഒരു അഗ്നിനദി”യും കണ്ടു. (യഹസ്‌കേൽ 1:26-28; ദാനിയേൽ 7:9, 10) സ്വർഗം വിശുദ്ധവും മനോവും ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ്‌.—സങ്കീർത്തനം 96:6; യശയ്യ 63:15; വെളിപാട്‌ 4:2, 3.

സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നൽകുന്ന ഒരു ആകമാചിത്രം നമ്മളിൽ ഭയവും ആദരവും ജനിപ്പിക്കുന്നു. (യഹസ്‌കേൽ 43:2, 3) എങ്കിലും സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യർക്കാവില്ല. കാരണം, ആത്മമണ്ഡലം നമ്മുടെ ഗ്രഹണപ്രാപ്‌തിക്ക് അതീതമാണ്‌.

^ ഖ. 3 ‘ഉയരം’ എന്ന് അർഥം വരുന്ന മൂല എബ്രാത്തിൽനിന്നാണ്‌ സ്വർഗം എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്‌. (സുഭാഷിതങ്ങൾ 25:3)

^ ഖ. 9 മക്ലിന്‍റോക്കിന്‍റെയും സ്‌ട്രോങ്ങിന്‍റെയും വിജ്ഞാകോശം (ഇംഗ്ലീഷ്‌) യശയ്യ 65:17-ലെ പുതിയ ആകാശം, “ഒരു പുതിയ ഗവണ്മെന്‍റിനെ, പുതിയ ഭരണത്തെ” സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി പറയുന്നു.—വാല്യം IV, പേജ്‌ 122.