വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്നാൽ എന്താണ്‌ അർഥം?

വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്നാൽ എന്താണ്‌ അർഥം?

ബൈബിൾ നൽകുന്ന ഉത്തരം

വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്‍റെ ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തെയാണ്‌ ‘വീണ്ടും ജനിക്കുക’ എന്ന പ്രയോഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. (യോഹന്നാൻ 3:3, 7) വീണ്ടും ജനിക്കുന്നരെ ദൈവം തന്‍റെ മക്കളായി ദത്തെടുക്കുന്നു. (റോമർ 8:15, 16; ഗലാത്യർ 4:5; 1 യോഹന്നാൻ 3:1) നിയമമായി ദത്തെടുക്കപ്പെടുന്നരുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ അവർക്കും ഒരു പുതിയ നില കൈവരുന്നു, അവർ ദൈവത്തിന്‍റെ കുടുംത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു.—2 കൊരിന്ത്യർ 6:18.

എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്‌?

യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവന്‌ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയുയില്ല.” (യോഹന്നാൻ 3:3) വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്‌തുവിനോടൊപ്പം ഭരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരുക്കുയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌. ഈ രാജ്യം സ്വർഗത്തിൽനിന്നാണ്‌ ഭരിക്കുന്നത്‌. അതുകൊണ്ട് ‘സ്വർഗത്തിൽ കരുതിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവകാശം’ നൽകുന്നതിനെയാണ്‌ “പുതുനം” എന്നതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌. (1 പത്രോസ്‌ 1:3, 4) വീണ്ടും ജനിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങൾ ക്രിസ്‌തുവിനോടൊപ്പം “രാജാക്കന്മാരായി വാഴും” എന്നുള്ള ബോധ്യം ലഭിക്കുന്നു.—2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 2:12; 2 കൊരിന്ത്യർ 1:21, 22.

ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌?

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നവർ “വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കു”മെന്നാണ്‌ യേശു പറഞ്ഞത്‌. (യോഹന്നാൻ 3:5) ഈ പ്രയോഗം വെള്ളത്തിലുള്ള സ്‌നാത്തിനു ശേഷം നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള സ്‌നാത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.—പ്രവൃത്തികൾ 1:5; 2:1-4.

വീണ്ടും ജനിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി യേശുവായിരുന്നു. യേശു സ്‌നാമേറ്റത്‌ യോർദാൻ നദിയിലായിരുന്നു. സ്‌നാമേറ്റശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവം യേശുവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്‌തു, അഥവാ സ്‌നാപ്പെടുത്തി. സ്വർഗീജീനിലേക്കു തിരികെ പോകാനുള്ള പ്രത്യായോടെ ദൈവത്തിന്‍റെ ഒരു ആത്മീയപുത്രനെന്ന നിലയിൽ യേശു വീണ്ടും ജനിക്കുയായിരുന്നു. (മർക്കോസ്‌ 1:9-11) ഒരു ആത്മവ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ യേശുവിനെ ഉയിർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യാശ ദൈവം നിറവേറ്റി.—പ്രവൃത്തികൾ 13:33.

വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും വെള്ളത്തിൽ സ്‌നാമേറ്റതിനു ശേഷമാണ്‌ പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ലഭിക്കുന്നത്‌. * (പ്രവൃത്തികൾ 2:38, 41) അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഉറപ്പുള്ള പ്രത്യാശ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പുനരുത്ഥാത്തിലൂടെ ദൈവം ആ പ്രത്യാശ നിറവേറ്റും.—1 കൊരിന്ത്യർ 15:42-49.

വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാകൾ

തെറ്റിദ്ധാരണ: രക്ഷ നേടുന്നതിന്‌ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്‌ത്യാനിയായിരിക്കുന്നതിന്‌ ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിച്ചേ മതിയാകൂ.

വസ്‌തുത: ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ ബലി മുഖാന്തരം രക്ഷ ലഭിക്കുന്നത്‌ ക്രിസ്‌തുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഭരിക്കാനുള്ളരെന്ന നിലയിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമല്ല, ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ ഭൂമിയിലെ പ്രജകൾക്കും കൂടിയാണ്‌. (1 യോഹന്നാൻ 2:1, 2; വെളിപാട്‌ 5:9, 10) രണ്ടാമതു പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിന്‌ പറുദീസാഭൂമിയിൽ നിത്യം ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു.—സങ്കീർത്തങ്ങൾ 37:29; മത്തായി 6:9, 10; വെളിപാട്‌ 21:1-5.

തെറ്റിദ്ധാരണ: വീണ്ടും ജനിക്കമോ എന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാനാകും

വസ്‌തുത: ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കാനും രക്ഷ നേടാനും ഉള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. (1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 2:3, 4; യാക്കോബ്‌ 4:8) എന്നിരുന്നാലും, ദൈവമാണ്‌ വീണ്ടും ജനിക്കാനുള്ളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്‌, അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്‌. “ഇതൊക്കെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ ഇച്ഛിക്കുന്നനെയോ യത്‌നിക്കുന്നനെയോ അല്ല, കരുണാനായ ദൈവത്തെയാണ്‌” എന്നാണ്‌ ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌. (റോമർ 9:16) ‘വീണ്ടും ജനിക്കുക’ എന്ന പ്രയോത്തിന്‌ “മുകളിൽനിന്ന് ജനിക്കുക” എന്നും അർഥമാക്കാനാകും. വീണ്ടും ജനിക്കുന്നരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് “മുകളിൽനിന്ന്,” അഥവാ ദൈവത്തിൽനിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ഇത്‌ ഉറപ്പാക്കുന്നു.—യോഹന്നാൻ 3:3.

^ ഖ. 9 കൊർന്നേല്യൊസിന്‍റെയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൂടെയുള്ളരുടെയും കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത്‌ ഇതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായിരുന്നു.—പ്രവൃത്തികൾ 10:44-48.