ബൈബിളിന്‍റെ ഉത്തരം

തീർച്ചയായും. രോഗിളായ തന്‍റെ ദാസർക്കായി ദൈവം കരുതുന്നു. ദൈവത്തിന്‍റെ വിശ്വസ്‌തദാനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു: “രോഗയ്യയിൽ യഹോവ അവനെ താങ്ങും.” (സങ്കീർത്തനം 41:3) നിങ്ങൾ മാറാരോവുമായി മല്ലിടുയാണെങ്കിൽ അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പിൻവരുന്ന മൂന്നു പടികൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും:

  1. സഹിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ശക്തിക്കായി പ്രാർഥിക്കുക. അപ്പോൾ “മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ ദൈവമാധാനം” ലഭിക്കും. അത്‌ നിങ്ങളുടെ ആകുലളെ കുറയ്‌ക്കാനും പ്രയാസാര്യങ്ങളിൽ സഹിച്ചുനിൽക്കാനും സഹായിക്കും.—ഫിലിപ്പിയർ 4:6, 7.

  2. ശുഭചിന്തയുള്ളരായിരിക്കുക. ബൈബിൾ പറയുന്നു: “സന്തോമുള്ള ഹൃദയം നല്ലൊരു മരുന്നാണ്‌; എന്നാൽ തകർന്ന മനസ്സു ശക്തി ചോർത്തിക്കളയുന്നു.” (സുഭാഷിതങ്ങൾ 17:22) നർമരസം ഉള്ളവരായിരിക്കുക. അതു നിങ്ങളുടെ ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളെ ശോഭയുള്ളതാക്കും, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടും.

  3. ദൈവത്തിന്‍റെ വാഗ്‌ദാങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുക. മാറാരോമുള്ളപ്പോഴും നല്ല ഒരു പ്രത്യായുണ്ടെങ്കിൽ, സന്തോഷം നിലനിറുത്താൻ നിങ്ങൾക്കാകും. (റോമർ 12:12) ‘എനിക്കു രോഗമാണ്‌ എന്നു ആരും പറയാത്ത ഒരു കാലം’ ബൈബിൾ മുൻകൂട്ടിപ്പയുന്നു. (യശയ്യ 33:24) ആധുനിക ശാസ്‌ത്രത്തിന്‌ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത പല മാറാരോങ്ങളും ദൈവം അന്ന് സുഖപ്പെടുത്തും. ഉദാഹത്തിന്‌ വാർധക്യത്തിന്‌ എന്തു സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “അവന്‍റെ ശരീരം ചെറുപ്പകാത്തെക്കാൾ ആരോഗ്യമുള്ളതാകട്ടെ; യൗവനകാത്തെ പ്രസരിപ്പ് അവനു തിരിച്ചുകിട്ടട്ടെ.”—ഇയ്യോബ്‌ 33:25.

കുറിപ്പ്: ദൈവം നൽകുന്ന സഹായം വിലമതിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ മാറാരോങ്ങൾക്ക് വൈദ്യഹാവും തേടാറുണ്ട്. (മർക്കോസ്‌ 2:17) എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേരം ചികിത്സാരീതി ഞങ്ങൾ നിർദേശിക്കില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായി തീരുമാമെടുക്കണം.