വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ചൂതാട്ടം പാപമാണോ?

ചൂതാട്ടം പാപമാണോ?

ബൈബിളിന്‍റെ ഉത്തരം

ചൂതാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അതിലെ തത്ത്വങ്ങളിൽനിന്ന് ചൂതാട്ടത്തെ ദൈവം പാപമായി കാണുന്നെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.—എഫെസ്യർ 5:17. *

  • ദൈവം വെറുക്കുന്ന അത്യാഗ്രമാണ്‌ ചൂതാട്ടത്തിനു പിന്നിലുള്ളത്‌. (1 കൊരിന്ത്യർ 6:9, 10; എഫെസ്യർ 5:3, 5) ചൂതാട്ടം നടത്തുന്നവർ മറ്റുള്ളരുടെ നഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന് പണമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ, മറ്റുള്ളരുടെ വസ്‌തുക്കൾ മോഹിക്കുന്നതിനെ ബൈബിൾ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു.—പുറപ്പാട്‌ 20:17; റോമർ 7:7; 13:9, 10.

  • ചെറിയ തുകയ്‌ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ചൂതാട്ടമാണെങ്കിൽപ്പോലും അതു ഹാനിമായ പണസ്‌നേഹം ഉണർത്തും.—1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 6:9, 10.

  • ചൂതാട്ടക്കാർ സാധാതിയിൽ അന്ധവിശ്വാങ്ങളിലും ഭാഗ്യത്തിലും ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അത്തരം വിശ്വാങ്ങളെ ദൈവം വിഗ്രഹാരായുടെ രൂപങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതു ദൈവത്തിന്‍റെ ആരാധയുമായി ഒത്തുപോകില്ല.—യശയ്യ 65:11. *

  • മെയ്യനങ്ങാതെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ ബൈബിൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. (സഭാപ്രസംഗി 2:24; എഫെസ്യർ 4:28) ബൈബിളിന്‍റെ ഉപദേശം അനുസരിക്കുന്നവർ “വേലചെയ്‌ത്‌” ഉപജീനംഴിക്കുന്നു.—2 തെസ്സലോനിക്യർ 3:10, 12.

  • ചൂതാട്ടം, ഹാനിമായ മത്സരമനോഭാവം ഉണർത്തുന്നു. ബൈബിൾ അതിന്‌ എതിരാണ്‌.—ഗലാത്യർ 5:26.

^ ഖ. 3 റോമൻ പട്ടാളക്കാർ യേശുവിന്‍റെ വസ്‌ത്രത്തിനുവേണ്ടി ചീട്ടിട്ടു അഥവാ “ചൂതാട്ടം” നടത്തി എന്നു പറയുന്നിടത്ത്‌ മാത്രമാണ്‌ ബൈബിൾ ചൂതാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത്‌.—മത്തായി 27:35; യോഹന്നാൻ 19:23, 24; സമകാലീന ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഭാഷാന്തരം; ഗുഡ്‌ ന്യൂസ്‌ ഭാഷാന്തരം.

^ ഖ. 6 ഈ വാക്യത്തിലെ ‘ഗദ്‌’ ഭാഗ്യത്തിന്‍റെയും ‘മെനി’ വിധിയുടെയും ദൈവങ്ങളാണ്‌.