വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഇത്രയധികം ക്രിസ്‌തീയ മതവിഭാങ്ങൾ?

എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഇത്രയധികം ക്രിസ്‌തീയ മതവിഭാങ്ങൾ?

ബൈബിളിന്‍റെ ഉത്തരം

യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ പഠിപ്പിക്കലുളുടെ അടിസ്ഥാത്തിൽ പലതരം “ക്രിസ്‌തീയ” മതവിഭാങ്ങൾ രൂപംകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, സത്യക്രിസ്‌ത്യാനിത്വം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്‌ ബൈബിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. ഈ നിഗമത്തിൽ എത്താനുള്ള മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ നോക്കാം.

  1. താൻ പഠിപ്പിച്ചത്‌ “സത്യം” ആണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. അതുപോലെ, ആദിമക്രിസ്‌ത്യാനികൾ അവരുടെ മതത്തെ “സത്യം” എന്നാണ്‌ വിളിച്ചത്‌. (യോഹന്നാൻ 8:32; 2 പത്രോസ്‌ 2:2; 2 യോഹന്നാൻ 4; 3 യോഹന്നാൻ 3) ഇത്‌ കാണിക്കുന്നത്‌, യേശുവിന്‍റെ ഉപദേങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ശരിയായ ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ അല്ല എന്നാണ്‌.

  2. ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ “എല്ലാവരും യോജിപ്പോടെ സംസാരി”ക്കണമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. (1 കൊരിന്ത്യർ 1:10) എന്നാൽ, ഒരു ക്രിസ്‌ത്യാനിയായിരിക്കുക എന്നാൽ എന്താണ്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുപോലും പല മതവിഭാങ്ങൾക്കും പല അഭിപ്രാമാണുള്ളത്‌. അതുകൊണ്ട്, അത്തരം വിഭാങ്ങളൊന്നും സത്യമമായിരിക്കില്ല.—1 പത്രോസ്‌ 2:21.

  3. അനേകർ ക്രിസ്‌ത്യാനിളെന്ന് അവകാപ്പെടുമെന്നും എന്നാൽ അവർ ദൈവകല്‌പകൾ അനുസരിക്കില്ലെന്നും അങ്ങനെയുള്ളരെ താൻ തള്ളിക്കയുമെന്നും യേശു മുൻകൂട്ടിപ്പഞ്ഞു. (മത്തായി 7:21-23; ലൂക്കോസ്‌ 6:46) സ്വന്തം താത്‌പര്യങ്ങൾക്കനുരിച്ച് സത്യാരായെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന മതനേതാക്കന്മാർ അനേകം ആളുകളെ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുയാണ്‌. (മത്തായി 7:15) ബൈബിളിൽനിന്നുള്ള സത്യത്തെക്കാൾ കർണരസം പകരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ ആളുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനുകക്രിസ്‌ത്യാനികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.—2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 4:3, 4.

ഗോതമ്പിനെയും കളകളെയും കുറിച്ചുള്ള ദൃഷ്ടാന്തത്തിലൂടെ സത്യക്രിസ്‌ത്യാനിത്വത്തിന്‌ എതിരായി വലിയൊരു മത്സരം (വിശ്വാത്യാഗം) ഉണ്ടാകുമെന്ന് യേശു മുൻകൂട്ടിപ്പഞ്ഞു. (മത്തായി 13:24-30, 36-43) കാലങ്ങളോളം സത്യക്രിസ്‌ത്യാനിളെയും വ്യാജക്രിസ്‌ത്യാനിളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. യേശു മുൻകൂട്ടിപ്പഞ്ഞതുപോലെ അപ്പൊസ്‌തന്മാരുടെ മരണശേഷം വിശ്വാത്യാഗം തഴച്ചുളർന്നു. (പ്രവൃത്തികൾ 20:29, 30) വിശ്വാത്യാഗികൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിധത്തിലായിരിക്കാം പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ അനുകക്രിസ്‌ത്യാനിളെല്ലാം “സത്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിലിച്ചുപോയി.”—2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 2:18.

സത്യക്രിസ്‌ത്യാനിളും വ്യാജക്രിസ്‌ത്യാനിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാലക്രമേണ വ്യക്തമായിത്തീരുമെന്നും യേശു മുൻകൂട്ടിപ്പഞ്ഞു. നമ്മുടെ നാളിൽ അതായത്‌ “യുഗസമാപ്‌തി”യിൽ ഇത്‌ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.—മത്തായി 13:30, 39.