വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

ബൈബ​ബിൾപരിഭാ​ഷ​കർ

അവർ ബൈബി​ളി​നെ വിലമതിച്ചു​—ശകലങ്ങൾ (വില്യം ടിൻഡെ​യ്‌ൽ)

ബൈബി​ളി​നോ​ടു​ള്ള ടിൻഡെ​യ്‌ലി​ന്റെ സ്‌നേഹം അദ്ദേഹം ചെയ്‌ത കാര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മനസ്സി​ലാ​ക്കാം. ഇന്നും നമ്മൾ അതിൽനിന്ന്‌ പ്രയോ​ജ​നം നേടുന്നു.

ഏലിയാസ്‌ ഹൂട്ടർ—ഹീബ്രു ബൈബിളിന്‍റെ വിദഗ്‌ധശിൽപി

16-‍ാ‍ം നൂറ്റാണ്ടിലെ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ഏലിയാസ്‌ ഹൂട്ടർ വിലപ്പെട്ട രണ്ടു ഹീബ്രു ബൈബിളുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.