വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

സമപ്രായക്കാർ പറയുന്നത്‌

കാര്യങ്ങൾ നീട്ടി​വെ​ക്കു​ന്ന ശീലം

കാര്യങ്ങൾ നീട്ടി​വെ​ക്കു​ന്ന ശീലം

കാര്യങ്ങൾ നീട്ടി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പോരാ​യ്‌മ​ക​ളെ​യും സമയത്ത്‌ ചെയ്‌തു​തീർക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രയോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കുറിച്ച്‌ ചെറു​പ്പ​ക്കാർ പറയുന്നു.