വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ബോർഡി​ലെ രേഖാ​ചി​ത്രീ​ക​രണം

സങ്കടത്തിൽനിന്ന്‌ സന്തോ​ഷ​ത്തി​ലേക്ക്‌

സങ്കടത്തിൽനിന്ന്‌ സന്തോ​ഷ​ത്തി​ലേക്ക്‌

സങ്കടം നിങ്ങളെ വരിഞ്ഞു​മു​റു​ക്കു​മ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്‌ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും?