വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ബോർഡി​ലെ രേഖാ​ചി​ത്രീ​ക​രണം

ഇത്‌ സ്‌നേ​ഹ​മോ അഭിനി​വേ​ശ​മോ?

ഇത്‌ സ്‌നേ​ഹ​മോ അഭിനി​വേ​ശ​മോ?

ആകർഷണം, അഭിനി​വേ​ശം, യഥാർഥ​സ്‌നേ​ഹം ഇവ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ​സം മനസ്സി​ലാ​ക്കു​ക.