വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ബോർഡി​ലെ രേഖാ​ചി​ത്രീ​ക​രണം

നിങ്ങൾ മൊ​ബൈ​ലി​ന്റെ​യും ടാബി​ന്റെ​യും ചൊൽപ്പടിയിലാണോ?

നിങ്ങൾ മൊ​ബൈ​ലി​ന്റെ​യും ടാബി​ന്റെ​യും ചൊൽപ്പടിയിലാണോ?

ഇത്തരം ഉപകര​ണ​ങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ അടിമ​ക​ളാ​യേ​ക്കാം. എന്നാൽ ഇവയെ എങ്ങനെ ചൊൽപ്പ​ടി​യിൽ നിറു​ത്താ​മെ​ന്നു പഠിക്കാം.