വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഞാൻ പഠിപ്പു നിറുത്തണോ?

ഞാൻ പഠിപ്പു നിറുത്തണോ?

നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ദേശത്തെ നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാവിദ്യാഭ്യാസം ഏതുവരെയാണ്‌? നിങ്ങൾ അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയോ? അടിസ്ഥാവിദ്യാഭ്യാസം നേടാതെ പഠിപ്പു നിറുത്തിയാൽ “ഉന്നതാധികാങ്ങൾക്കു കീഴ്‌പെട്ടിരി”ക്കാനുള്ള ബൈബിളിന്‍റെ ഉപദേശം അവഗണിക്കുയാണു നിങ്ങൾ.—റോമർ 13:1.

വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചതു നിങ്ങൾ നേടിയോ? വിദ്യാഭ്യാത്തിലൂടെ എന്തു ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാണ്‌ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌? എന്താ, പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണോ? വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്തക്ഷം എങ്ങോട്ടു പോകമെന്നു തീരുമാനിക്കാതെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളെപ്പോലെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെയിരുന്ന് “എന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ” എന്ന ഉപതലക്കെട്ടിൻകീഴിലുള്ള ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യുക. മാതാപിതാക്കളും നിങ്ങളും ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ച അത്രയും പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്‌ക്കുവെച്ച് പഠിപ്പു നിറുത്തുന്ന ഒരാളാണ്‌.

ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ട്രെയിനിൽനിന്ന് എടുത്തുചാടുന്നതുപോലെയാണ്‌ ഇടയ്‌ക്കുവെച്ച് പഠിപ്പു നിറുത്തുന്നത്‌.

ഇടയ്‌ക്കുവെച്ച് നിറുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌? കുടുംത്തെ സാമ്പത്തിമായി സഹായിക്കാനോ ആത്മീയപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ വേണ്ടി ചിലർ അങ്ങനെ ചെയ്‌തേക്കാം. ഇനി സ്വാർഥകാരണങ്ങളാൽ പഠിപ്പു നിറുത്തുന്നരുമുണ്ട്, അതായത്‌ പരീക്ഷയിൽനിന്നും ഹോംവർക്കിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻവേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ. മുഖ്യമായും എന്താണു നിങ്ങളെ അതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്‌ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി—ന്യായമായ കാരണങ്ങളാലാണോ അതോ സ്വാർഥകാരണങ്ങളാലാണോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്‌? പ്രശ്‌നങ്ങളിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാണു നിങ്ങൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതു കൂടുതൽ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചേക്കാം.

ഇടയ്‌ക്കുവെച്ച് പഠിപ്പു നിറുത്തുന്നത്‌ ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ട്രെയിനിൽനിന്ന് എടുത്തുചാടുന്നതുപോലെയാണ്‌. ട്രെയിനിലെ യാത്ര ഒട്ടും സുഖമല്ലായിരിക്കാം. കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നരും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ, അതിന്‍റെ പേരിൽ ട്രെയിനിൽനിന്ന് എടുത്തുചാടിയാലോ? ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത്‌ എത്തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഗുരുമായി പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യയുമുണ്ട്. സമാനമായി ഇടയ്‌ക്കുവെച്ച് പഠിത്തം നിറുത്തിക്കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കു ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറയുയാണ്‌. ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തിയാലോ, വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ കിട്ടുമായിരുന്നതിനെക്കാൾ താഴ്‌ന്ന ശമ്പളവും.

ഇടയ്‌ക്കുവെച്ച് പഠനം നിറുത്തുന്നതിനു പകരം സ്‌കൂളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ നേരിടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹനശീലം വളരും. മാത്രമല്ല പിന്നീടു ജോലിസ്ഥലത്ത്‌ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അനുഭരിവും നിങ്ങൾ നേടും.

എന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

വിദ്യാഭ്യാത്തിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം, ഭാവിയിൽ കുടുംബം പോറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ജോലി കണ്ടെത്തുയാണ്‌. (2 തെസ്സലോനിക്യർ 3:10, 12) ഏതു തരം ജോലിയാണു വേണ്ടതെന്നു തീരുമാനിച്ചോ? സ്‌കൂളിലെ പഠനം അതിനായി നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒരുക്കും? നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ശരിയായ ദിശയിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതാ ചില ചോദ്യങ്ങൾ:

  • എന്‍റെ കഴിവുകൾ എന്തെല്ലാമാണ്‌? (ഉദാഹത്തിന്‌, ആളുകളുമായി നന്നായി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? സാധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ നന്നാക്കുന്നതോ പോലുള്ള ജോലികൾ ഇഷ്ടമാണോ? പ്രശ്‌നങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും ഉള്ള കഴിവ്‌ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ?)

  • എന്‍റെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ജോലി ഏതാണ്‌?

  • എന്‍റെ നാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം തൊഴിൽ അവസരങ്ങളാണുള്ളത്‌?

  • തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ?

  • എന്‍റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ എളുപ്പം സഹായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും എനിക്കു പഠിക്കാനാകുമോ?

ഭാവിയിൽ ഉപകാപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം നേടുയാണ്‌ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന കാര്യവും മറക്കാതിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മടികൊണ്ട് ജീവികാലം മുഴുവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്നു കരുതരുത്‌. അങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ, സ്ഥലം എത്തിയിട്ടും ട്രെയിനിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത യാത്രക്കാനെപ്പോലെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ.