വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഈ ഹോംവർക്ക് മുഴുവൻ എങ്ങനെ ചെയ്‌തുതീർക്കാം?

ഈ ഹോംവർക്ക് മുഴുവൻ എങ്ങനെ ചെയ്‌തുതീർക്കാം?

നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യാവുന്നത്‌

പഠിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക. ശ്രദ്ധ പതറാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയതായിരിക്കണം അത്‌. ഒരു മേശയുള്ളതു നല്ലതാണ്‌. ടിവി ഓൺ ചെയ്യരുത്‌.

കുതിച്ചുപായുന്ന കുതിരെയെപ്പോലെയാണു സമയം—അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കണം

മുൻഗണന വെക്കുക. സ്‌കൂളിലെ പഠനം പ്രധാമാതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഹോംവർക്ക് ചെയ്‌തുതീർക്കുക.

പിന്നത്തേക്കു മാറ്റിവെക്കരുത്‌. ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായ ഒരു സമയപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക, അതു കൃത്യമായി പാലിക്കുക.

രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക. ആദ്യം എന്തു ചെയ്യണം, രണ്ടാമത്‌ എന്തു ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം കൃത്യമായി തീരുമാനിക്കുക. അതെല്ലാം ഒരു കടലാസ്സിൽ എഴുതുക. ഓരോന്നിനും നിശ്ചിയം വേർതിരിക്കുക. തീരുന്നതുതീരുന്നത്‌ വെട്ടിക്കയുക.

ഇടയ്‌ക്ക് അൽപ്പം വിശ്രമിക്കുക. ശ്രദ്ധ പതറുന്നെന്നു കണ്ടാൽ അൽപ്പം വിശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചുരുക.

ആത്മവിശ്വാമുണ്ടായിരിക്കുക. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നല്ല വിദ്യാർഥിയും മോശം വിദ്യാർഥിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിശ്ചയിക്കുന്നത്‌, അവരുടെ ബുദ്ധിയല്ല, ഉത്സാഹമാണ്‌. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 10:4) നിങ്ങൾക്കു പഠനത്തിൽ വിജയിക്കാനാകും. നല്ല ശ്രമം ചെയ്യുക, അതിന്‍റെ ഫലം നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും.