വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാസങ്ങൾ

സ്വവർഗാ​നു​രാ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള നിങ്ങളു​ടെ വിശ്വാ​സം വിശദീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോൾ. . .

വിവാ​ദ​ത്തിന്‌ ഇടയാ​ക്കു​ന്ന ഈ വിഷയ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച് ആരോ​ടെ​ങ്കി​ലും സംസാ​രി​ക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കു​ന്ന ഒരു അഭ്യാസം