വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാങ്ങൾ

സെക്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണം എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ബോധ്യം ശക്തമാക്കാനും അതെക്കുറിച്ച് ന്യായവാദം ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു സഹായം.