വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

അഭ്യാസങ്ങൾ

സങ്കടത്തി​ന്റെ പടുകു​ഴി​യിൽനിന്ന്‌ കരകയ​റാൻ

നിങ്ങൾ വല്ലാതെ വിഷമി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോൾ മനസ്സിനെ ഉണർത്താൻ സഹായി​ക്കു​ന്ന ചില അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ.