വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

സംഗീ​ത​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ഒരു സംഭാ​ഷ​ണം

നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെ​ടു​ന്ന സംഗീ​ത​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ മാതാ​പി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ചർച്ച ചെയ്യാൻ രണ്ട്‌ ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ള ഈ അഭ്യാസം സഹായി​ക്കും