വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാസം

സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംഭാണം

നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഗീത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ള ഈ അഭ്യാസം സഹായിക്കും