വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാ​സ​ങ്ങൾ

വിനോ​ദ​വും ഉത്തരവാ​ദി​ത്വ​ങ്ങ​ളും സമനി​ല​യിൽ നിറു​ത്തു​ക

വിനോ​ദ​വും ഉത്തരവാ​ദി​ത്വ​ങ്ങ​ളും സമനി​ല​യിൽ നിറു​ത്താൻ സഹായി​ക്കു​ന്ന അഭ്യാസം.