വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാസങ്ങൾ

റോൾ മോഡ​ലി​നെ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാൻ

ഒരു നല്ല റോൾ മോഡ​ലി​നെ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാൻ സഹായി​ക്കു​ന്ന ഒരു അഭ്യാസം.