വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാങ്ങൾ

യഥാർഥപ്രമാണോ എന്നു വിലയിരുത്താൻ

ഏകപക്ഷീമായ പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഭ്യാസം.