വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാസങ്ങൾ

മാതാവോ പിതാവോ രോഗിയാണെങ്കിൽ

സമനിയോടെ മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില അഭ്യാങ്ങൾ