വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

അഭ്യാങ്ങൾ

മദ്യപാനം—നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും?

മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോടു മദ്യപിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നു ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യാസം.